Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Česky : Obchod a služby : Obchodní služby : Poradenství

See Also:

 • AUROS PB s. r. o.: Služby pro management jakosti, informace k ISO 9001:2000. Poradenství, školení, audity, certifikace.
 • Academy of English: Kurzy angli?tiny pro firmy s văukou v݅ech urovnC pokrö́?ilosti přímo ve firmách.
 • Agentura no-problems: Zajištění spole?enskăch, vzd݄lۃvacCch a z̓bavnCch akc̓ pro firmy a osoby v̈́?etně cestovního ruchu.
 • Akademie dr. Orlity: Vzdělávací programy a kurzy, certifikované semináře IBSA. Manažérské, trenérské, lektorské a prezenta?nă dovednosti, poradenstv̓ v r̓mci vCb݄rovۃch ݅كzen̓.
 • Astrofin: Finan?nă a astrologick̓ poradenstvɃ pro podnikatele a soukrom̓ osoby.
 • B&P Consulting: Poradenská spole?nost pro management, statutărnC org̓ny spoleD?ností a IT. Analýzy, strategie a nákupní ?innosti.
 • Business Training Center, s.r.o.: Vzdělávací a poradenská spole?nost.
 • Cap Gemini: Spole?nost poskytujăc̓ sluͅby v oblastech strategickރho a podnikovɃho poradenstvɃ.
 • Economic Wizard: Spole?nost, kteră pomChC klientEm vybudovat integrovanσ logistick݃ syst݃m, poskytujɃc̓ konkuren̈́?ní výhodu v oblasti nákladů a služeb zákazníkům.
 • Ing. Pavel Mů?ka: Organiza?nă ͅكdy, organizaD?ní normy a řídící směrnice. Komplexní řídící a ekonomické informa?nă syst̓my. Pomoc s analɃzou, n݃vrhy EeمenC a zajisẗ́nۃ realizaci.
 • Inlog: Poradenství pro bezpe?nost prăce ve skladech, pEi skladovكnC a souvis̓c̓ch manipulac̓ch a ̈́?innostech.
 • Jahla poradenství: Poradenská firma zabývající se vybudováním, certifikováním a zlepšováním systémů řízení jakosti procesů ve vztahu na požadavky ČSN EN ISO 9000, VDA, QS 9000, ČSN EN ISO 14 000, ČSN EN ISO 45000.
 • MHM computer: Spole?nost zabăvaj݃c̓ se ot̓zkami kolem datovCho managementu.
 • Newton Solutions, a. s.: Firemní poradenstvi, manažerské a týmové výcviky, kurzy a kou?ovănC, moderov̓nC workshopͅ, akτ?ní u?enă, ͅكzen̓ zm̈́ny.
 • NiceOne: Místo pro setkávání firem a zákazníků, online databáze zakázek, marketingové služby.
 • Renata Elhenická: Poradenství z oblasti strategické komunikace, public relations a pé?e o veąejnك vztahy.
 • Strategic: Konzulta?nă skupina zam̈́ۅenك na firemnC strategick̓ poradenstvɃ.
 • T i V spol. s r.o.: Správa portfolia pohledávek, poradenské služby.
 • Trh pohledávek: Zadávání a vyhledávání nabídky i poptávky pohledávek on-line.
 • Xortech spol. s r.o.: Nezávislá poradenská spole?nost, specializovană na problematiku informaD?ní bezpe?nosti.
 • Znalecký ústav Česká znalecká, a. s.: Znalecké posudky, oceňování všech druhů majetku, stanovování hodnoty firem, přezkoumávání smluv a vztahů. Organiza?nă, ekonomick̓ a investiɄ?ní poradenství.

This category in other languages:
anglicky katalánsky ?ănsky
dánsky německy španělsky
francouzsky řecky indonésky
italsky japonsky litevsky
holandsky norsky polsky
portugalsky rumunsky srbsky
finsky švédsky ukrajinsky 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC