Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Bulgarian : Бизне? : Енергетика
  • ?АБƐؐސݐАېݐ АՐېՐڑ‘ؑǐՑ?ка Компани?: О?ёʑɐՑ?тв?ѐҐ АߑސؐאҐސԑ?тво и прено?, ёƐՐݑ‘АېؐאؑАݐ ؐߐސڑÐߐڐ ؐ ؐߑސԐА֐ѐ, ؐҐݐޑ? и изно? ѐݐ АՐېՐڑ‘ؑǐՑ?ка енерги? ѐ ؐՐݐՑӐِؐݐ ؑՑ?ур?ѐ.
  • ?БÐڐېՐސ ݐސސ: Предлага незави?ѐؐܐ ؐАݐАېؐא, ؐؐב?ледвани? ѐ ؐߑސӐݐސא ؐ ҐސѐېБ?тта на ?ѐԑՐݐБ АՐݐՐӐՑؐڐ, АѐՐאސߐБ?но?ё, ‘АԐؐБƐؐސݐݐБ АאБɐؑ А ؐސߐАאҐАݐՑ ސݐ АސڐސېݐБ Б?реда.
  • Газ Петролеум ООД: ди?ё‘ؐёÑޑ ݐ АӐޑؐҐ А ؑ?мазочни материали за промишлени обекти и индивидуални потребители в южните райони на Българиа?, ѐڐАڑ ސ ؐ‘ÑƐؑ?, Македони?, ѐΐӐޑ?лави?
  • Газтехника: До?ёАґ? оборудване за газо?ѐݐАѐԑ?ване на промишлени и битови обекти. Изгражда горивни ?ѐؑ?теми за котли, пещи и ?ёÑȐؐېݐ.
  • Електроконтрол ООД: Извършва в?ѐؑǐڐ ؐҐؐԐސҐ ՐՐېՐڑ‘-ސؐݑ?талационни дейно?ё ؐ ؐؐאӑА֐Ԑ Аґ??ѐڐАڑʐ ґؐ ߐ ؑ?тандарт ин?ёАېБƐؐ.
  • Енерги? ѐ?Д: Производител на оловно-ки?ѐՐې ؐߐАݑƐՑݐ ؐАڑÐܑÐېБޑݐ ؐѐБՑؐ, ؐؐݑĐޑܐБƐؑ? за продукци?ё, А ؐڐސݑАڑ.
  • Йори Термоте?ё: Предлага проучване, проектиране, производ?ёҐ, ސܐސݑА ֐ ؐߐސԐԑʐ֐ڐ Аݐ Б?ъоръжени? ѐ ؐؐݑ?талации за отопление и вентилаци?.
  • Топлофикаци? - ѐܐБҐؑ: Предо?ёАґ? информаци? ѐא АؐאܐՑҐАݐ Րݐ АݐؐҐ, ސݐАۑ?гане, разход и температура, избор вентили и клапи, отопление и горивен проце?, ё?пи?ёʐ ڑ? фирми за топлинно ?ёǐՑސҐސԑ?тво и оказион.
  • Унитраф ?А: Специализирана фирма за производ?ёҐ ސݐ Б‘Аݑ?форматори ? ѐܐАېڐ Аܐޑɐݐޑ?т.
  • Хидро ООД: Фирма за проучване, проектиране, кон?ёÐۑАݑ?ка и инженерингова дейно?ё  ґ?ферата на хидроенергетиката.

This category in other languages:
И?ѐߐАݑ?ки Френ?ѐڐ Иврит
Италиан?ѐڐ Унгар?ѐڐ Пол?ѐڐ
Финланд?ѐڐ     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC