Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Dansk : Reference : Uddannelse : Foreninger og organisationer
Tvind@  See Also:

 • Amtscentret for Undervisning: Tilbyder pædagogisk rådgivning, materialeudlån, kulturformidling, IT-support, projektudvikling, Legetek, Projekt Smoke, Projekt NetOpNu, Projekt Projob, Deutsche Medienbank samt pædagogisk kursusvirksomhed. Aabenraa.
 • CISV Danmark: Children's International Summer Villages Danmark er en international, upolitisk og ikke-religiøs organisation som skaber rammer, hvor børn og unge fra forskellige lande mødes.
 • Dansk Center for Undervisningsmiljø: Dansk Center for Undervisningsmiljø skal sikre og udvikle godt undervisningsmiljø og yde vejledning og rådgivning til elever, studerende, uddannelsessteder og myndigheder.
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd: Har til formål at støtte det frie folkeoplysende arbejde, varetage folkeoplysningens fællesinteresser over for myndighederne og virke som fælles repræsentation for det folkeoplysende arbejde.
 • Dansk Magisterforening: Fagforening for kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsfag.
 • Dansk lejrskoleforening: Har blandt andet til formål at udvikle lejrskolens idé og på dette grundlag udforme de praktiske, pædagogiske og sociale sider ved denne undervisningsform.
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning: Nyheder, pressemeddelelelser, aktiviteter og andre informationer.
 • FEJ - Foreningen af ErhvervsJurister: Studieforening for HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende. Har til formål at samle de studerende på studiet ved hjælp af arrangementer.
 • Foreningen af Kristne Friskoler: FKF er en sammenslutning af grundskoler med et kristent værdigrundlag. Med skoleoversigt, informationsbrev og links.
 • Forum for Miljøundervisning: Lærernetværk for miljøundervisere. Grønt islæt. Projekter: Blå Å, Coastwatch, Brumbassen Ib.
 • Hjemkundskabslærerforeningen: Har til formål at udvikle faget hjemkundskab i folkeskolen, at støtte fagets lærere i det pædagogiske arbejde og vejlede i tjenstlige og økonomiske spørgsmål samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
 • Kuratorernes Landsforening: Elever, der er henvist til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, kan modtage vejledning og rådgivning af skolekonsulenten for kuratorvirksomhed. I daglig tale kaldet kurator.
 • Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU): Interesseorganisation for lærere, ledere, vejledere og konsulenter ansat i bl.a. voksen uddannelsescentre (VUC), sprogcentre, daghøjskoler, specialundervisningen, ungdomsskoler, oplysningsforbund, arbejdsformidlingens erhvervsvejledning, idrætsorganisationer, amter, kommuner og ministerier.
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever: Elevforening for alle danske HG og HHX elever. Har som formål at varetage handelsskoleelevernes interesser både politisk, økonomisk og socialt.
 • Moderate Studenters Dimittendloge: Netværk af dimittender fra Handelshøjskolen i København, tidligere aktive medlemmer af Moderate Studenter.
 • Operation Dagsværk: Gymnasielevernes solidaritetsorganisation organiserer årligt en oplysnings- og indsamlingskampagne rettet mod de gymnasiale uddannelser, til fordel for et uddannelsesprojekt i den fattigere del af verden.
 • SVAT - Svagstrømstekmisk Veteranforening: Forening af tidligere studerende fra Århus Teknikum
 • Selskab For Voksenvejledning (Sefovo): En faglig interesseforening for voksenvejledere og andre der mere teoretisk beskæftiger sig med området med det mål at få bedre voksenvejledning.
 • Unesco-ASP: Verdensomspændende skolenetværk.

This category in other languages:
Engelsk Katalansk Spansk
Farsi Japansk Koreansk
Hollandsk Norsk Rumænsk
Svensk Tyrkisk   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC