Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Eesti : Ühiskond : Riigiasutused
 • E-Riik: Eesti riigivõrgu keskus: Institutsioonid, valitsusasutused, WWW-teenused, poliitika ja meedia.
 • Eesti Haridusministeerium: hariduselu koordineeriv riigiasutus asukohaga Tartus.
 • Eesti Kaitsejõudude Peastaap: Eesti kaitseväe koduleht. Ülevaade allüksustest, uudised, kontaktandmed, ürituste kava ja temaatilised õigusaktid.
 • Eesti Pank: Eesti Panga ametlik kodulehekülg. Pangandusalased uudised, direktiivid, statistika. Eesti rahandus ja Euroopa Liit.
 • Eesti Politsei: Politseiasutused, kasulik teave, lastenurk.
 • Eesti Vabariigi President: Ametlik kodulehekülg. Uudised, biograafia, ülevaade tegevusest, kõned ja õigusaktid.
 • Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Ametkonna ja tegevuse tutvustus, avalduse ja teabenõude esitamine jm.
 • Keskkonnainspektsioon: Tutvustus, uudised, lühinumber 1313.
 • Maa-amet: Maareformi edukas lõpuleviimine, maakorralduse, maakatastri, maade hindamise, geodeesia ja kartograafia alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine.
 • Maksuamet: Riiklike maksude arvestus ja nende sissenõudmine, interneti rakendus e-maksuamet.
 • Muinsuskaitseinspektsioon: Muinsuskaitsealased tööd, projektid, litsentsid, mälestised ja õigusaktid.
 • Riigikogu: Ülevaade Riigikogu ajaloost, funktsioonidest ja tööst ning valimistest.
 • Sideamet: Eesti sideturu üle järelvalvet teostav ametkond.
 • Sotsiaalministeerium: Tervishoiu, töö- ja sotsiaalvaldkond.
 • Teede- ja Sideministeerium: Teede, transpordi, liikluse, telekommunikatsiooni ja postiside korraldamine, riigi infosüsteemide töö koordineerimine.
 • Tööinspektsioon: Riiklik järelvalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle.
 • Vabariigi Valimiskomisjon: Presidendi, Riigikogu ja volikogude valimisdokumendid, tulemused, päringud ja statistika.

This category in other languages:
English Icelandic Arabic
Azerbaijani Malay Belarusian
Bulgarian Catalan Welsh
Danish German Spanish
Farsi French Greek
Hebrew Hindi Croatian
Indonesian Italian Japanese
Latvian Lithuanian Hungarian
Macedonian Dutch Norwegian
Occitan Polish Portuguese
Romanian Russian Albanian
Slovenian Slovak Serbian
Finnish Swedish Tagalog
Turkish Vietnamese Czech 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC