Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Gàidhlig : Na h-Ealain
Ceòl  


  • BBC Alba: Rinn na Gàidhlig de BBC Alba. Le fiosrachadh mu phrògraman réidio is telebhisein. Réidio nan Gaidheal mar sruthadh beò, agus tasgadan de phrògraman a chaidh seachad. Fiosrachadh agus gnìomhan do gach aois.
  • Comataidh Craolaidh Gàidhlig: Làrach-lìn aig an CCG, a' bhuidhean a tha a' maoineachadh phrògraman telebhisein agus rèidio sa Ghàidhlig. Le clàr-àma de phrògraman telebhisein Gàidhlig air an t-seachdain seo.
  • Pròiseact Thiriodh: Stòrdàta de òrainn, sgeulachdan agus seanchas à Eilean Tiriodh, le glòr agus fiosrachadh
  • Pròiseact nan Sgeulachdan: Pròiseact sna h-Eileanan Siar a tha ag amas air na leanas fhighe ri chèile: Tachartasan am-measg sluagh nan coimhearsnachdan; Stòras de sheanchaidhean agus de sgeulachdan; Goireasan mar CDs, teipichean, làrach-lìn, agus stuthan sgrìobhte; Foghlam foirmeil agus neo-fhoirmeil bho ìre sgoiltean chun UHI; Fèis sgeulachdan. Air an làraich tha eiseimpleirean de sgeulachdan air an aithris, agus eachdraidh beul-aithris tro na linntean.
  • Taigh Dhonnchaidh: Ionad ann an Nis, Eilean Leòdhais, le Féisean ciùil, ceòlchuirmean, clasaichean feasgair, agus sgoil-shamhraidh Gàidhlig

This category in other languages:
English Icelandic Afrikaans
Arabic Armenian Azerbaijani
Asturian Malay Bosnian
Brezhoneg Bulgarian Catalan
Chinese Simplified Chinese Welsh
Danish German Estonian
Spanish Esperanto Basque
Farsi Faroese French
Frisian Irish Galician
Greek Hebrew Hindi
Croatian Indonesian Interlingua
Italian Japanese Kannada
Kaszëbsczi Korean Kurdish
Latvian Luxembourgish Lithuanian
Latin Hungarian Macedonian
Marathi Dutch Norwegian
Occitan Polish Portuguese
Punjabi Romanian Romansh
Russian Sardinian Albanian
Slovenian Slovak Serbian
Finnish Swedish Tagalog
Taiwanese Tamil Tatar
Turkish Telugu Thai
Ukrainian Vietnamese Czech 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC