Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Bizness
 • Ability Top Translations: Veicam m?jaslapu tulkojumus, programmatąras lokaliz˄Ӆanu un konsultDjam interneta tirdzniecӄbas un globaliz˄?cijas jaut?jumos. Ziąas par piedƄ?v?jumu, cenĄ?m, kontakta un izmaksu aprēķina veidlapa.
 • Apsargs: Apsardzes pakalpojumi, signaliz?cijas sistĄmu projektӄӅana un uzstD?dīšana.
 • Audiotehnika telpu un automašīnu apskaņošanai: Servo Sia pre?u katalogs. Koda profesionĄ?l? audiotehnika, audiotehnika mĄ?jai. Marquant skaļruņi un pastiprin?tĄ?ji automašīnai.
 • Austria LKW WALTER: Kravu p?rvadĄ?jumi ar kravas automašīn?m.
 • BDO Invest Riga: Firm? strĄ?d? vairĄ?k nek? 50 augsti kvalificĄti darbinieki, no kuriem daudzi ir guvuӅi pieredzi ASV, DD?nij?, ZviedrijĄ?, Polij? un citĄ?s valstīs. Firmas darbiniekiem ir licences zvērin?tu revidentu darbĄbai, k˄? arī nekustam? Ąpa˅uma un biznesa vDrtӄӅanD?.
 • Baltic Transit Bank: Baltic Transit Bank is in the front rank among the Latvian banks now active in the banking market. It is an universal commercial bank offering diversified services aimed at corporate and individual customers.
 • Batsoft: Gr?matvedĄbas un uzskaites sist˄mas Kentaurs, Integra. Biznesa uzskaites un finansu analӄzes programmat˅ras izstr˄?de un izplatīšana (ieskaitot televīzijas rekl?mas plĄ?nošanas sistēmas, nomas uzskaites sistēmas u.c.). Firmas Borland produktu vienīgais tiešais pieg?dĄ?t?js LatvijĄ? un Lietuv?.
 • Biroteh: BIROTEH nodarbojas ar datortehnikas, kopēt?ju, datu/video projektoru tirdzniecĄba. M˅su sadarb˄bas partneri ir Hewlett Packard, Canon, Medium, Ibico, Dahle, GMP
 • Biznesa Konsultantu Grupa: Biznesa konsult?cijas stratĄӄiskÄ? pl?noąanD? un organiz?cijas attĄst˄b˄?; konsult?cijas mĄ?rketinga un komunik?ciju stratĄӄijÄ?s; tirgus pētījumi, kvalit?tes vadĄbas sist˄mu ievieӅana; projektu vadDba; person˄?la atlase; person?la apmĄ?cība; biznesa un nekustam? Ąpa˅uma vDrtӄӅana
 • Dinoss: SIA Dinoss - vizu?lĄ?s rekl?mas kompĄ?nija. Galvenie darbības virzieni: logo un rekl?mas materiĄ?lu izšūšana, dizaina iztr?de, apdrukas tehnoloĄijas.
 • ELFA p?rstĄ?vis Latvij?: Elektronisk?s komponentes
 • ERGO Latvija: Inform?cija par apdroąinD?šanas grupu ERGO Latvija.
 • Egles mebelu dizains: IA "Egles mēbeļu dizains" ir dibin?ta 1997. gada 13. novembrĄ k˄? ģimenes uzņēmums. T? darbĄba ir balst˄ta uz sen˄?m ģimenes tradīcij?m un pieredzi mĄbeӄu izgatavo܅anD?, kas veidojusies cauri gadu simtiem.
 • Elidium Ltd.: Poligr?fijas pakalpojumi - vizĄtkartes, veidlapas, z˄mogi, kalend˄?ri.
 • Eurolines: Starptautisks Eiropas autobusu pakalpojumu tīkls.
 • Innovations Unlimited: uz CRM specializēti m?rketinga un menedąmenta konsultanti. Pakalpojumi ietver stratބӄijas, lomu un procesu izstrÄ?d?ąanu, apmD?cību, GoldMine® programmatūras personaliz?ciju un ievieąanu.
 • Kate: Aicin?m iepazĄties ar daudzveid˄go m˄beӄu kl܄?stu, kas dos Jums iespēju izvēlēties tieši Jūsu gaumei atbilstošas mēbeles.
 • Krauklitis: Veidlapu izdošana, biroja un skolas papīrpre?u raąoޅana un papDra iepakojamo materi˄?lu izgatavošana.
 • LGV: Zīmogi, poligr?fija, grafika uz metĄ?la un vizu?lĄ?s rekl?mas pakalpojumi
 • Lattelekom: Lattelekom sniedz telekomunik?ciju pamatpakalpojumus, teleksa pakalpojumus, kĄ? arī datu p?rraides, lĄniju nomas, Internet un citus telekomunik˄?ciju pakalpojumus priv?tiem un biznesa klientiem.
 • Latvijas Balzams: Uzņēmums, kur ražo unik?lo RĄgas Melno Balzamu.
 • Latvijas Biznesa skola: LBS rīko augsta līmeņa konferences un forumus jau kopš 1995.gada. Tēmas: finansu tirgi, aktīvu p?rvaldĄ˅ana, informD?cijas tehnoloģijas, person?la vadĄba un citas.
 • Legartis: Garofoli īstas koka durvis un skapju sistēma. Master Porte met?la durvis. Rimdesio alumĄnija durvis.
 • Mezrozite: Grillogļu ražošana.
 • Moduls – Rīga: Elektrotehnisk? grupa,inąeniertehniskބ? grupa,automatiz?cijas deprtaments,vĄ?jstr?vu grupa un apgaismojums.
 • Ober-Haus - Nekustamie Īpašumi: Nekustam? Ąpa˅uma kompD?nija Baltij?, visi nekustamo Ąpa˅umu pakalpojumu veidi, nekustamo Dpa˅umu piedD?v?jumi internetĄ?
 • Pagaidu darbinieku aģentūra: Darbaspēks uz laiku
 • Parex Banka: S?kot no vienkĄ?ršiem termiņdepozītiem un norēķinu kontiem līdz darījumu finansēšanai, aizdevumiem nekustam? Ąpa˅uma iegD?dei un investīcij?m, banka piedĄ?v? pakalpojumus ikvienam Ģ priv?tpersonĄ?m, ģimenēm un uzņēmumiem.
 • Purkalni, z/s: Z/s Purkalni Latvij? ir specializĄjusies sӄpolpu˄u audzׄӅanD?.
 • Puse Plus: Izstr?dĄ?jam profesion?lu dizainu un veicam poligrĄ?fijas darbus. Izgatavojam gr?matas, albumus, atklĄ?tnes, katalogus, bukletus, bloknotus pēc klienta pasūtījuma.
 • Realestate.lv: Nekustam? Ąpa˅uma portD?ls. Dzīvokļu, m?ju, zemes, komerciĄ?l? nekustamĄ? īpašuma datu b?ze LatvijĄ?. Sludin?jumu bezmaksas izvietoąana. Daudz izziEas informƄ?cijas.
 • Realty: Viss par nekustamo īpašumu
 • Rekl?mdruka: Rekl?mas priekąmetu, suvenDru un biznesa d˄?vanu izgatavošana.
 • Rietumu Banka: Viena no liel?kajĄ?m Latvijas bank?m korporatĄvo Klientu apkalpo˅anas jomD?. Lapa Latvijas iedzīvot?jiem.
 • Rīgas zīmogu fabrika: Daž?du veidu zĄmogu izgatavo˅ana
 • VEF Telekom: kopdarbīb? ar Ą?rzemju firm?m izgatavo sakaru produkciju daudzveidĄg˄? asortiment?, kĄ? arī izstr?dĄ?jumus no plastmasas un met?la
 • Virtu?lais grĄ?matvežu klubs: Virtu?lais grĄ?matvežu klubs dod iespēju gr?matveąiem saޅemt tiem noderƄgu inform˄?ciju, k? arĄ piedal˄ties diskusij˄?s.

This category in other languages:
English Icelandic Afrikaans
Arabic Armenian Azerbaijani
Asturian Malay Belarusian
Bosnian Brezhoneg Bulgarian
Catalan Chinese Simplified Chinese
Welsh Danish German
Estonian Spanish Esperanto
Basque Farsi Faroese
French Frisian Irish
Galician Scots Gaelic Greek
Hebrew Hindi Croatian
Indonesian Interlingua Italian
Japanese Kannada Swahili
Korean Kurdish Luxembourgish
Lithuanian Latin Hungarian
Macedonian Marathi Dutch
Norwegian Occitan Polish
Portuguese Punjabi Romanian
Romansh Russian Sardinian
Albanian Slovenian Slovak
Serbian Finnish Swedish
Tagalog Taiwanese Tatar
Turkish Thai Ukrainian
Vietnamese Czech   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC