Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Iepirkšan?s
 • 24: Mobilie telefoni (daž?di), Audio (Pioneer) un TV (Thomson). Online lĄzinga iesp˄ja. Samaksa skaidrӄ? naud? vai ar pĄ?rskaitījumu.
 • AIGAS NAMS Ltd.: Preces ofisam - vairum? un mazumĄ?. Oblig?ta reĄistrÄ?cija. Pieg?de 24 stundu laikĄ?.
 • Abrakadabra: D?vanas daąބ?diem gadījumiem - no sīkiem nieciņiem līdz lēkšanai ar izpletni. Samaksa skaidr? naudĄ? vai ar kredīt/debet kartēm. Rīg? un RĄgas rajon˄? pieg?de bez maksas.
 • Apolloplaza: Internet iepirkšan?s centrs. Datori, telefoni, CD un pĄ?rtika. M?cĄbu l˄dzek˄i. Samaksa ar kred܄t/debetkart˄m vai skaidrӄ? naud?. PiegĄ?de Rīg? un Jąrmal˄? 4 stundu laik?, Latvija - 2 dienu laikĄ?.
 • BIROTEH: Veikal? Jąs varat pas˅t˄t popul˄?r?ko Hewlett Packard, Canon, MEDIUM, Ibico, Dahle un GMP biroja tehniku un ekspluatĄ?cijas materi?lus.
 • Baltezers: Pied?vĄ? skuju un lapu kokus, krūmus, vīteņaugus un ziemcietes, pavisam vair?k nekĄ? 500 veidu. Pasūtījumus var izdarīt gan ar emeilu, gan ieperkoties partneru tīkl?.
 • GNT Latvia: Datortehnikas vairumtirgot?js.
 • Gaita: Kancelejas un biroja preces, mēbeles. Vairum un mazumtirdzniecība. Reģistrējoties j?ievada personas kods.
 • Hercs: Ziedpušķu pieg?de. Samaksa skaidrĄ?, ar p?rskaitĄjumu un kred˄tkart˄m. Piegӄ?de 3-5 stundu laik?.
 • J?ąa Rozes grƄ?matnīca: Daž?du stilu literatąra - p˄?ri par 2 000 gr?matĄ?m. Samaksa ar kredīt un debet kartēm. Cenas var redzēt arī dol?ros. PiegĄ?de ar pastu vai DHL uz daž?dĄ?m valstīm.
 • Kontinents: Apg?da KONTINENTS grĄ?matas: rom?ni, trilleri, bĄrnu grӄ?matas, psiholoģija, uzvedība, piedzīvojumi, veselība. Pieg?de tikai RĄg˄?: centr? bez maksas, citur - 1Ls. Pasąt˄jumiem virs 5Ls - par br˄vu.
 • LABI Computers & Softwares: Datori, to daļas un programmas. Pied?vĄ? arī vienotu gr?matvedĄbas un uzskaites sist˄mu Magnus. Pirkt drӄkst tikai re˄istrÄti lietotӄ?ji.
 • Latvijas internet veikali: Latvijas Internet veikalu rekl?mas saits.
 • Musicshop: CD, DVD un audiokasetes. Pied?vĄ? 10,000 nosaukumu, p?rsvarĄ? ?rzemju mąziku. Samaksa skaidr˄? naud? vai ar kredĄt/debetkart˄m. Standarta pasӅt˄jumiem pieg˄?de 5-7 dienu laik?. 30 dienu garantija.
 • Palīgs Tirgot?jam: Valsts Agr?rĄ?s Ekonomikas Institūta izveidota p?rtikas produktu vairumtirdzniecĄbas bir˅a. Piedބ?v? arĄ p˄dӄjӄ?s ziņas, inform?ciju par uząƄmumiem un atsaukmju lapas.
 • Pica LuLu online: Pieg?de RĄgas robe˅ބ?s par brīvu. Samaksa ar karti vai skaidr? naudĄ?. Minim?ls pasąt˄jums - 5 Ls
 • Platforma Records: Ierakstu firmas Platforma Records Internet veikals, ir MP3 priekšnoklausīšan?s. PiegĄ?de n?kamajĄ? dien? lĄdz 16:00 ja pirkums izdar˄ts l˄dz 13:00. Apmaksa ar kred˄t/debet kart˄m vai skaidrӄ? naud?.
 • Puķu Pastnieks: Ziedi un puķu kompozīcijas. Pasūtīšana pa telefonu vai e-pastu no 8:30 - 18:30. Samaksa skaidr? naudĄ? ja pasūta sev vai ar p?rskaitĄjumu(visiem). Pieg˄?des laiks tiek saskaņots ar pasūtīt?ju.
 • SIA Perc: Pirm? Internet izsole. Uztur AngĄu, Holandes, Amerik܄?ņu un fiksēt?s cenas izsoles veidus. RĄko ar˄ izsoles komp˄?nij?m. Bezmaksas pirkąanas aDents.
 • Tirdzniecība: Sadzīves tehnika - AEG, Electrolux, UPO, Zanussi, Sony, Philips, Siemens, Whirlpool. Samaksa skaidr? naudĄ? vai ar p?rskaitĄjumu. Veikals pied˄?v? lĄzinga iesp˄ju. Pӄc pirkuma jӄ?sazin?s ar veikala darbiniekiem.
 • Topnote: Firmas BISS online katalogs. Specializ?cija portatĄvajos datoros bet var dab˅t ar˄ galda datorus un da˅ބ?dus piederumus. Pasūtījumus pieņem pa e-meilu jeb pašam j?iet uz fizisko veikalu.
 • VIVAT: V?rdadienas galds Jąsu ofis˄?. Tortes, dzērieni, uzkodas, ziedi. Samaksa skaidr? naudĄ?. Minim?lais pasąt˄jums Ls 5.
 • YES: Daž?das preces. Samaksa ar pĄ?rskaitījumu, kredīt/debet karti vai skaidr? naudĄ?. Pieg?de parasti 2 darba dienu laikĄ?. Pieg?des saskaąoƅana caur operatoru.
 • iAuto vort?ls: Viss par auto, ieskaitot pirkšanas un p?rdoąanas sludinD?jumus.
 • iTirgus: Pirmais Internet lielveikals Latvij?, vairĄ?k nek? 4000 daąބ?du pre?u.

This category in other languages:
English Icelandic Afrikaans
Azerbaijani Malay Bosnian
Brezhoneg Bulgarian Catalan
Chinese Simplified Chinese Welsh
Danish German Spanish
Esperanto Farsi Faroese
French Irish Galician
Scots Gaelic Greek Hebrew
Croatian Indonesian Interlingua
Italian Japanese Korean
Luxembourgish Lithuanian Latin
Hungarian Macedonian Dutch
Norwegian Polish Portuguese
Punjabi Romanian Romansh
Russian Sardinian Slovak
Serbian Finnish Swedish
Tagalog Taiwanese Tatar
Turkish Telugu Thai
Ukrainian Vietnamese Czech 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC