Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Sabiedrība : P?rvalde
Politika@ Vēstniecības un konsul?tiSee Also:

 • Aizsardzības ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un īsteno valsts aizsardzības politiku, pl?no valsts aizsardzĄbai nepiecie˅amos lDdzek˄us un iesniedz Ministru kabinet܄? priekšlikumus, kas saistīti ar valsts aizsardzības finansēšanu, nodrošina valsts aizsardzīb? iesaistĄt˄? person?la pĄ?rvaldi un milit?ro izglĄt˄bu.
 • Augst?kĄ?s izglītības padome: Patst?vĄga instit˅cija, kas izstr˄?d? augstĄ?k?s izglĄt˄bas valsts strat˄ӄiju, Ästeno augstskolu, valsts instit˅ciju un sabiedr˄bas sadarb˄bu augst˄?k?s izglĄt˄bas att˄st˄˅anD?, p?rrauga augstĄ?k?s izglĄt˄bas kvalit˄?ti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augst?ko izglĄt˄bu pie˅emƅanu.
 • Autotransporta direkcija: Satiksmes ministrijas p?rziąƄ? esoša neprivatizējama bezpeļņas organiz?cija valsts sabiedrĄba ar ierobe˅otu atbildބbu.
 • Centr?lĄ? finanšu un līgumu aģentūra: Finanšu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts iest?de, kas izveidota,lai nodroąinD?tu Eiropas Savienības pirmsstruktur?lo un strukturĄ?lo fondu,k? arĄ citu finan˅u instrumentu pieEDirto lׄdzek˄u administr܄Ӆanu.
 • Centr?lĄ? statistikas p?rvalde: Valsts p?rvaldes institącija, kas darbojas Ekonomikas ministrijas p˄?rraudzīb? un ir atbildĄga par valsts statistikas darba organiz˄?ciju Latvijas Republik? un par to datu pareizĄbu, kurus t˄? ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto inform?ciju.
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija: Satiksmes ministrijas p?rziąƄ? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts akciju sabiedrĄba, kas nodarbojas ar transportl˄dzek˄u re܄istrÄ?ciju, autovadīt?ju kvalifikĄ?cijas eks?menu pieąemƅanu un vadDt˄?ja apliecību izsniegšanu, tehnisk?s apskates nodroąinD?šanu, ceļu uzraudzību satiksmei droš? stĄ?voklī, k? arĄ transportl˄dzek˄u un vad܄t˄?ju valsts nozīmes reģistra veidošanu un uzturēšanu.
 • Civil?s aviĄ?cijas administr?cija: Satiksmes ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes institūcija, kas veic Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civil?s aviĄ?cijas darbības valsts uzraudzību; aizliedz darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu vai civil?s aviĄ?cijas gaisa kuģu, lidlauku un citu civil?s aviĄ?cijas objektu un iek?rtu ekspluatĄ?ciju, ja tiek p?rkĄ?pti š? likuma un citu uz tĄ? pamata izdoto normatīvo aktu noteikumi, k? arĄ darb˄bu, kas apdraud gaisa ku˄u lidojumu droÅDbu; likumdo˅anas aktos paredzDtajӄ? k?rtĄb˄? sauc pie atbildības personas, kas ar savu rīcību apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību; izstr?dĄ? pas?kumus gaisa kuĄu lidojumu un civilÄ?s avi?cijas droąDbas garant˄Ӆanai, kD? arī vada Avi?cijas meklĄӅanas un glD?bšanas valsts dienesta darbību; pieprasa no juridiskaj?m un fiziskajĄ?m person?m, kuru darbĄba saist˄ta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmanto˅anu vai civilD?s avi?cijas lĄdzek˄u ekspluat܄?ciju, savu funkciju pildīšanai nepieciešamo inform?ciju; reĄistrÄ civilӄ?s avi?cijas gaisa kuĄus Latvijas Republikas CivilÄ?s avi?cijas gaisa kuĄu reÄistrÄ?; nosaka gaisa telpas izmantošanas k?rtĄbu; nosaka k˄?rtību, k?dĄ? tiek izmeklēti avi?cijas nelaimes gadĄjumi, avi˄?cijas incidenti un nelikumīgas iejaukšan?s akti civilĄ?s avi?cijas darbĄb˄?; sagatavo un apstiprina normatīvos aktus, kuri regulē civil?s aviĄ?cijas darbību; sadarbojas ar citu valstu valdību pilnvarot?m aviĄ?cijas institūcij?m Latvijas Republikas gaisa telpas izmantoąanas un civilD?s avi?cijas darbĄbas valsts uzraudz˄bas un gaisa ku˄u meklÄӅanas un glD?bšanas jom?.
 • Dabas aizsardzības p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kas savas kompetences ietvaros Ąsteno ar dabas aizsardz˄bu saist˄to normat˄vo aktu izpildi un nodro˅ina vienotas dabas aizsardzDbas un dabas resursu izmanto˅anas politikas realizDӅanu.
 • Datu valsts inspekcija: Tieslietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.
 • Daugavpils reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku Daugavpils, Kr˄?slavas, Preiļu un Jēkabpils rajonos.
 • Ekonomikas ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un īsteno valsts politiku tautsaimniecīb?, kĄ? arī organizē starptautisko sadarbību ekonomikas jom?.
 • Elektrosakaru inspekcija:
 • Finansu ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un kopīgi ar valsts p?rvaldes iestĄ?dēm īsteno valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas, ?rvalstu finansu palĄdz˄bas l˄dzek˄u koordin܄?cijas un izmantošanas un reģion?lĄ?s politikas jaut?jumos.
 • Finanšu un kapit?la tirgus komisija: Pilntiesīga autonoma valsts iest?de, kas atbilstoąi savam darbDbas m˄rӄim un uzdevumiem regulׄ un pӄ?rrauga finansu un kapit?la tirgu un tĄ? dalībnieku darbību.
 • Gaujas nacion?lĄ? parka administr?cija: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts civiliest?de, kas savas kompetences ietvaros Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku un p˄?rvaldību valsts īpaši aizsarg?jamĄ? dabas teritorij? - Gaujas nacionĄ?l? parkĄ?.
 • Iekšlietu ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un īstenot vienotu valsts politiku noziedzības apkarošanas, sabiedrisk?s kĄ?rtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, robežsardzes, ugunsdrošības, gl?bąanas un civilD?s aizsardzības, migr?cijas, iedzĄvot˄?ju uzskaites un dokumentēšanas jaut?jumos.
 • Iekšlietu ministrijas Inform?cijas centrs: Iekšlietu ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura nodroąina IekElietu ministrijas un tD?s sistēmas iest?ąu informބ?cijas sistēmu darbības atbilstību normatīvo aktu prasīb?m, vienotĄ?s inform?cijas sistĄmas un tehnoloӄijas attÄst˄bu Iek˅lietu ministrijas sistDmӄ?, k? arĄ koordin˄, kontrolӄ un konsultӄ informӄ?cijas sistēmu organiz?cijas par to Ąpa˅umD? vai valdījum? esoąo informD?cijas sistēmu uzturēšanu un drošības nodrošin?ąanu.
 • Iepirkumu uzraudzības birojs: Finansu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas p?rrauga iepirkumu procedąru atbilst˄bu, un apkopo un analiz˄ statistisko informӄ?ciju par iepirkumiem valstī.
 • Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas veic paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu; novērtē rūpniecisko av?riju risku un pasĄ?kumus t? samazinĄ?šanai; pilda likum? "Par piesĄ?rņojumu" birojam noteiktos uzdevumus, izsniedzot A un B kategorijas atļaujas pies?rąojoƅai darbDbai; veido un uztur publiski pieejamu inform˄?cijas sistēmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, par atļauj?m, kas izsniegtas saskaąƄ? ar likumu "Par pies?rąojumu", kƄ? arī par rūpniecisko av?riju novĄrӅanas programmD?m un drošības p?rskatiem.
 • Izglītības satura un eksamin?cijas centrs: Izglītības un zin?tnes ministrijas pakĄaut܄b˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de.
 • Izglītības un zin?tnes ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un sadarbīb? ar citĄ?m valsts p?rvaldes iestĄ?dēm īstenot vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītīb?, zinĄ?tnē, bērna tiesību aizsardzīb?, sportĄ? un jaunatnes liet?s.
 • Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija: Finansu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša patst?vĄga valsts kontroles un uzraudz˄bas instit˅cija, kas nodro˅ina izloEu un azartspބӄu jomu regul܄joӅo likumu un citu normatDvo aktu pras˄bu iev˄roӅanu un izpildi.
 • Jelgavas reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku un normat˄vo aktu pras˄bas vides aizsardz˄b˄? Jelgavas reģion?.
 • Jūras spēki:
 • Jūras vides p?rvalde:
 • Konkurences padome: Valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas darbojas Ekonomikas ministrijas p?rraudzĄb˄? un uzrauga, k? tiek ievĄrots tirgus dalӄbnieku domin˄joӅD? st?vokĄa ܄aunpr܄?tīgas izmantošanas, negodīgas konkurences un vienošan?s aizliegums, kas noteikts Konkurences likumĄ?, citos normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos; izskata iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un pieņem lēmumus par tiem; ierobežo tirgus koncentr?ciju, pieąemot lƄmumus sakarӄ? ar tirgus dalībnieku apvienošanos; atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar attiecīg?m Ą?rvalstu institūcij?m.
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs: Ministru kabineta p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likum? noteiktĄ?s funkcijas korupcijas novēršan? un apkaroąanD?, k? arĄ politisko organiz˄?ciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē.
 • Kultūras ministrija: Ministrija izstr?dĄ?, īsteno un koordinē vienotu valsts iekšējo un ?rĄjo politiku un stratӄӄiju kultÅras, kult˅rizgl˄t˄bas un arh˄vu jom˄?, nodrošina Latvijas kultūras procesa nep?rtrauktĄbu un kult˅ridentit˄?tes saglab?ąanu.
 • Labkl?jĄbas ministrija: Ministrija izstr?dĄ? valsts politiku soci?lĄ?s drošības un veselības aizsardzības jom?, pĄ?rzina un ar politiskiem, ekonomiskiem un tiesiskiem līdzekļiem risina soci?lĄ?s apdrošin?ąanas, sociD?l?s aprąpes un soci˄?l?s palĄdz˄bas jaut˄?jumus, veselības kopšanas un aizsardzības, k? arĄ sabiedr˄bas vesel˄bas, vides vesel˄bas un farm˄?cijas jaut?jumus, darba, darba aizsardzĄbas, nodarbin˄?tības un ar bezdarbu saistīt?s problĄmas, izstrӄ?da valsts demogr?fisko politiku un koordinĄ tӄ?s īstenošanu, veicina nacion?lĄ?s soci?lĄ?s drošības likumdošanas koordin?ciju, kĄ? arī harmoniz?ciju atbilstoąi Eiropas Padomes un Eiropas SavienDbas dokumentu pras˄b˄?m, nodrošina Likum? par budąetu un finansu vadބbu noteikto pras˄bu izpildi attiec˄b˄? uz valsts budžeta pieprasījuma sast?dĄ˅anu un iesniegEanu, kD? arī budžeta izpildi un budžeta līdzekļu efektīvas un ekonomiskas izlietošanas kontroli.
 • Latvijas Attīstības aģentūra: Ekonomikas ministrijas p?rziąƄ? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts akciju sabiedrĄba, kas sekm˄ tautsaimniecӄbas att˄st˄bu, piesaistot ˄?rvalstu ieguldījumus, veicinot eksportu un ierosinot priekšlikumus ieguldījumu piesaistīšanas un eksporta veicin?ąanas projektiem, kD? arī savas kompetences ietvaros p?rstĄ?vot valsti starptautiskos projektos.
 • Latvijas Autoceļu direkcija: Bezpeļņas organiz?cija valsts akciju sabiedrĄba, kas veic valsts autoce˄u t܄kla p˄?rvaldīšanu, Valsts autoceļu fonda administrēšanu un valsts pasūtījuma izpildes organizēšanu, lai nodrošin?tu sabiedrĄbu ar rentablu, iztur˄gu, dro˅u un videi nekaitDgu valsts autoce˄u t܄klu. Tiek p˄?rraudzīta arī pagastu, uzņēmumu un m?ju ceĄu uztur܄Ӆana un attDst˄ba.
 • Latvijas Banka: Centr?lĄ? banka, kas, īstenojot naudas politiku, regulē naudas daudzumu apgrozīb?, lai saglabĄ?tu cenu stabilit?ti valstĄ.
 • Latvijas Garantiju aģentūra:
 • Latvijas Jūras administr?cija: Valsts p?rvaldes institącija, kuras p˄?rziņ?, kopĄgi ar Satiksmes ministriju un ministrijas J˅rniec˄bas departamentu ir visa Latvijas j˅rniec˄ba.
 • Latvijas Nacion?lais akreditĄ?cijas birojs: Ekonomikas ministrijas p?rziąƄ? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts sabiedrĄba ar ierobe˅otu atbildބbu, kas nov˄rtӄ Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertificӄӅanas un inspicDӅanas institEcijas un test˄Ӆanas un kalibrDӅanas laboratorijas vai saskaEƄ? ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas Komisijas paziņotas institūcijas, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētaj? sfĄrӄ? pēc atbildīg?s ministrijas priekąlikuma.
 • Latvijas P?rtikas centrs: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rraudzīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kas analizĄ pӄ?rtikas un uztura izraisīto slimību monitoringa rezult?tus, kĄ? arī attiecīg? gada pĄ?rtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles rezult?tus un sagatavo priekąlikumus pD?rtikas nekaitīguma un uztura politikas optimiz?cijai; sagatavo priekąlikumus par uztura un pD?rtikas nekaitīguma visp?rĄgaj˄?m prasīb?m, par Eiropas SavienĄbas pras˄bu ievie˅anu pD?rtikas aprites jom?, kĄ? arī normatīvo aktu projektus; organizē zin?tniski pamatotu priekąlikumu sagatavoEanu par pD?rtikas nekaitīguma un uztura problēmu risin?ąanu (par rDc˄bu kr˄˅u gadބjumos, jaun˄?m p?rtikas izraisĄt˄?m slimīb?m, riska faktoru noteikąanu u.tml.); veic konsultatDv˄?s uztura padomes sekretari?ta funkcijas; informĄ sabiedrӄbu par aktu˄?lajiem p?rtikas nekaitĄguma un uztura jaut˄?jumiem; informē p?rtikas uząƄmumus un patӄrӄtӄ?jus par p?rtikas nekaitĄgumu un uzturu reglament˄joӅiem normatDvajiem aktiem; sagatavot priek˅likumus un normatDvo aktu projektus ar ˄enÄtiski modificӄto organismu, tajӄ? skait? jaunĄ?s p?rtikas, izplatĄbu saist˄to probl˄mu risinӄ?šanai.
 • Latvijas Vēstnesis: Tieslietu ministrijas p?rziąƄ? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts sabiedrĄba ar ierobe˅otu atbildބbu
 • Latvijas dabas muzejs:
 • Latvijas institūts: Bezpeļņas organiz?cija valsts sabiedrĄba ar ierobe˅otu atbildބbu, kas veic Latvijas t˄la popularizӄӅanas pasD?kumus.
 • Latvijas sertifik?cijas centrs: Labkl?jĄbas ministrijas pak˄aut܄b˄? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts uząƄmums, kura uzdevums ir pӄ?rtikas produktu, parfimērijas, kosmētikas līdzekļu un rotaļlietu, k? arĄ tabakas izstr˄?d?jumu atbilstĄbas nov˄rtӄӅana.
 • Latvijas standarts: Nacion?lĄ? standartiz?cijas organizĄ?cija ar uzdevumu nodrošin?t juridiskĄ?s un fizisk?s personas ar standartizĄ?cijas inform?ciju.
 • Latvijas valsts meži:
 • Lauksaimniecības tehnikas sertifik?cijas un testĄӅanas centrs:
 • Lielrīgas reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijai pakļauta valsts p?rvaldes institącija, kura atbilsto˅i savai kompetencei Dsteno valsts vides aizsardz˄bas, re˄ionÄ?l?s attĄst˄bas un b˅vniec˄bas politiku R˄gas un Ogres rajonos, R˄gas un J˅rmalas pils˄tӄ?s.
 • Liep?jas ostas pĄ?rvalde:
 • Liep?jas pilsĄtas izglӄt˄bas p˄?rvalde:
 • Liep?jas reĄionÄ?l? Vides pĄ?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku Liep˄?jas, Kuldīgas un Saldus rajonos.
 • Madonas reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijai pakļauta valsts p?rvaldes institącija, kura atbilsto˅i savai kompetencei Dsteno valsts vides aizsardz˄bas un re˄ionÄ?l?s attĄst˄bas politiku Aizkraukles, Al˅ksnes, Gulbenes un Madonas rajonos.
 • Medicīnisk?s aprąpes un darbsp˄jas ekspertӄzes kvalit˄?tes kontroles inspekcija: Labkl?jĄbas ministrijas pak˄aut܄b˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kura kontrolē veselības aprūpes kvalit?ti Ą?rstniecības iest?dĄs neatkarӄgi no to ˄pa˅uma formas un pakDaut܄bas.
 • Metroloģijas centrs: Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas atrodas Ekonomikas ministrijas p?rziąƄ?. T? galvenie uzdevumi ir piedalĄties reglament˄tӄ?s metroloģijas normatīvo dokumentu izstr?dĄ?šan?; nodroąinD?t fizik?lo lielumu mĄrvienӄbu etalonu b˄?zi un mērvienību reproducēšanu; apstiprin?t mĄrӄ˅anas lDdzek˄u tipus un iek܄aut tos Valsts m܄rӄ˅anas lDdzek˄u re܄istrÄ?; veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu verificēšanu; sadarboties ar citu valstu metroloģijas organiz?cijĄ?m; p?rstĄ?vēt valsts intereses metroloģijas jom? starptautiskajĄ?s metroloģijas organiz?cijĄ?s.
 • Ministru Kabinets: Augst?kĄ? valsts izpildvaras institūcija.
 • M?jokĄu a܄entÅra: Reģion?lĄ?s attīstības un pašvaldību lietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts iest?de, kas Ąsteno vienotu valsts politiku m˄?jokļu jom?.
 • Naturalizacijas parvalde: Valsts p?rvaldes iestĄ?de, kura darbojas Tieslietu ministrijas p?rraudzĄb˄? un k?rto ar Latvijas pilsonĄbu saist˄tos jaut˄?jumus, k? arĄ savas kompetences ietvaros koordin˄ Latvijas sabiedrӄbas integr˄?cijas procesu.
 • Patentu tehnisk? bibliotĄka: Tieslietu ministrijas p?rziąƄ? esoša valsts iest?de Ģ valsts nozīmes speci?lĄ? bibliotēka.
 • Patērēt?ju tiesĄbu aizsardz˄bas centrs: Ekonomikas ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts civiliest?de, kas aizsargĄ? patērēt?ju tiesĄbas un intereses.
 • Pilsonības un migr?cijas lietu pĄ?rvalde: Iekšlietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas īsteno valsts migr?cijas un patvĄruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu valstӄ un nodro˅ina to uzskaiti, kD? arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus.
 • Privatiz?cijas aĄentÅra:
 • Profesion?lĄ?s izglītības centrs:
 • Profesion?lĄ?s karjeras izvēles centrs:
 • P?rtikas un veterinĄ?rais dienests: Zemkopības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kura veic p?rtikas aprites un veterinĄ?rmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
 • Radi?cijas droąDbas centrs: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas patst?vĄgi veic valsts uzraudz˄bu un kontroli radi˄?cijas drošības un kodoldrošības jom?.
 • Reģion?lĄ?s attīstības un pašvaldību lietu ministrija: Vadoš? valsts pĄ?rvaldes iest?de reĄionÄ?l?s politikas, paąvaldDbu darb˄bas p˄?rraudzības un attīstības koordin?cijas, telpiskĄ?s pl?noąanas politikas un mD?jokļu politikas jom?.
 • Rēzeknes reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku R˄zeknes, Balvu un Ludzas rajonӄ?.
 • Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs: Rīgas Domes priekšsēdēt?ja pakĄaut܄b˄? esoša pašvaldības iest?de, kas tiek dibinĄ?ta, lai veidotu vienotu bērnu tiesību aizsardzības struktūru Rīg?, veicinĄ?tu bērnu tiesību ievērošanu.
 • Rīgas brīvostas parvalde:
 • Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas m?joklis": Rīgas domes p?rraudzĄb˄? esoša pašvaldības iest?de, kas Ąsteno vienotu R˄gas domes politiku m˄?jokļu jom?.
 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija: Ekonomikas ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša neatkarīga valsts iest?de, kas realizĄ sabiedrisko pakalpojumu regulӄӅanu enerDÄtikas, telekomunikӄ?ciju, pasta un dzelzceļa nozarēs saskaņ? ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un attiecĄgo valsts regul˄jamo nozaru speciӄ?lajiem normatīvajiem aktiem.
 • Sabiedrības veselības aģentūra: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rraudzīb? esoąa valsts iestD?de, kas veicina sabiedrības veselību, piedaloties valsts politikas realizēšan? higiĄniskӄ?s un epidemioloģisk?s droąDbas jom˄?.
 • Saeima: Simts tautas priekšst?vji, kurus ievĄlӄ vispӄ?rīg?s, vienlĄdz˄g˄?s, tieš?s, aizklĄ?t?s un proporcionĄ?l?s vĄlӄӅanD?s.
 • Satiksmes birojs: Finansu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts institūcija, kas nodrošina sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesisk?s atbildĄbas oblig˄?t?s apdroąinD?šanas sistēmas darbību valstī.
 • Satiksmes ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un kopīgi ar cit?m valsts pĄ?rvaldes iest?dĄm ӄsteno vienotu valsts politiku transporta, sakaru un inform˄?tikas jom?, kĄ? arī koordinē šo nozaru darbību.
 • Slīteres nacion?lĄ? parka administr?cija:
 • Soci?lĄ?s palīdzības fonds: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rraudzīb? esoąa valsts civiliestD?de, kas nodrošina valsts līdzdalību soci?lĄ?s palīdzības sniegšan?, kontrolĄ un pӄ?rrauga valsts budžeta līdzekļu izlietojumu soci?lajai palĄdz˄bai, k˄? arī sniedz metodisko palīdzību soci?lĄ?s palīdzības pakalpojumu sniedzējiem.
 • Sporta p?rvalde: Izglītības un zin?tnes ministrijas pakĄaut܄b˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas izstr?dĄ? un realizē valsts politiku fizisk?s audzinĄ?šanas un sporta attīstības jom?.
 • TVNET/Latnet Web katalogs - Valsts: Latvijas interneta saišu katalogs, kas aptver ar p?rvaldi saistĄtus internet˄? publicētus resursus - municip?lĄ?s, organiz?cijas, valstiskĄ?s organiz?cijas, partijas, vĄstniecӄbas.
 • Tei?u valsts rezervĄ?ta administr?cija: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijai pakļauta valsts civiliest?de, kas savas kompetences ietvaros Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku un p˄?rvaldību valsts īpaši aizsarg?jamĄ?s dabas teritorij?s - TeiĄ?u un Krustkalnu rezerv?tos.
 • Tieslietu ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un īsteno tieslietu nozares politiku valstī.
 • Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Eiropas integr?cijas biroja pakĄaut܄b˄? esoša valsts iest?de, kas veic Eiropas savienĄbas normat˄vo aktu tulko˅anu latvieEu valodD?, Latvijas Republikas normatīvo aktu tulkošanu Eiropas savienības dalībvalstu valod?s, ar ZiemeĄatlantijas l܄guma organiz˄?cijas (NATO) darbību saistīto dokumentu, starptautisko līgumu un citu tiesību aktu tulkošanu un sagatavo priekšlikumus vienotas, latviešu valodai atbilstosas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos.
 • Tūrisma attīstības valsts aģentūra: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts institūcija, kuras darbības galven?s prioritĄ?tes ir valsts tūrisma politikas īstenošana un tūrisma attīstības veicin?ąana LatvijD?.
 • Uzņēmumu reģistrs: Administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorij? reĄistrÄ uzӅƄmumus (uzӅƄmӄjsabiedrӄbas), to fili˄?les un p?rstĄ?vniecības, k? arĄ visas izmai˅as to darbƄbas pamatdokumentos un veic citas likumdo˅anD? paredzēt?s darbĄbas.
 • Valmieras reģion?lĄ? vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura Ąsteno valsts vides aizsardz˄bas politiku Valmieras, C˄su, LimbaӅu un Valkas rajonބ?.
 • Valsts Kulturas Piemineklu Aizsardzibas Inspekcija: Kultūras ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts civiliest?de, kas realizĄ valsts kontroli par kultӅras pieminek˄u aizsardz܄bu, sagatavo priek˅likumus tiesDbu aktu pilnveido˅anai kultEras pieminek˄u aizsardz܄bas jom˄?, veic kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzina un pēta kultūras mantojumu, sagatavo kultūras pieminekļu sarakstu projektus un uzskaites dokument?ciju, organizĄ kultӅras pieminek˄u p܄tniecӄbas darbu, izskata saska˅oƅanai iesniegto dokumentD?ciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem, dod nor?dĄjumus kult˅ras pieminek˄u ܄pa˅niekiem (valdDt˄?jiem) par attiecīg? kultąras pieminek˄a izmanto܅anu un saglabD?šanu, izsniedz noteikta parauga atļaujas konserv?cijas (izpĄtes, restaurӄ?cijas, remonta, rekonstrukcijas) darbu veikšanai kultūras pieminekļos, nosaka kultūras pieminekļu kultūrvēsturisko vērtību, sadarbīb? ar Iekąlietu ministriju veic mD?kslas priekšmetu ekspertīzi un izsniedz atļaujas m?kslas priekąmetu izveEanai uz D?rvalstīm, no īpaši š?diem mĄrӄiem iedalׄtiem l˄dzek˄iem finans܄ kultӅras pieminek˄u p܄tniecӄbas, gl˄?bšanas un restaur?cijas darbus, kĄ? arī ar pieminekļu aizsardzību saistītus pas?kumus, organizĄ kultӅras pieminek˄u populariz܄?cijas darbu.
 • Valsts arhīvu ģener?ldirekcija: Kultūras ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas uzrauga un kontrolē Latvijas Nacion?lĄ? arhīva fonda dokumentu uzkr?ąanu, uzskaiti, saglabD?šanu, pieejamību un izmantošanu.
 • Valsts aģentūra "Maks?tnespĄjas administrӄ?cija": Tieslietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts iest?de, nodroąina valsts politikas Dsteno˅anu maksD?tnespējas procesa jaut?jumos, aizsargĄ? darbinieku intereses darba devēju maks?tnespĄjas gadӄjumos un likum˄? noteiktaj? kĄ?rtīb? Ąsteno valsts un sabiedr˄bas intere˅u aizsardzDbu maks˄?tnespējas jaut?jumos.
 • Valsts būvinspekcija: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts civiliestD?de, kura veic būvniecības valsts kontroli, būvniecības valsts ekspertīzi, kontrolē likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecīb? uz bąvizstr˄?d?jumu kvalitĄ?ti, k? arĄ hidroelektrostaciju hidrotehnisko b˅vju atbilst˄bu dro˅uma normD?m.
 • Valsts ciltsdarba inform?cijas datu apstrĄ?des centrs: Zemkopības ministrijas p?rziąƄ? esoša valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas nodrošina ciltsdarba inform?cijas datu bĄ?zes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu.
 • Valsts cilvēktiesību birojs: Patst?vĄga valsts iest˄?de, kas veicina cilvēka un pilsoņa pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu Latvijas Republik?.
 • Valsts civildienesta p?rvalde: Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu liet?s pĄ?rraudzīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kas Ąsteno valsts politiku valsts civildienest˄?.
 • Valsts darba inspekcija: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rraudzīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de veic pasĄ?kumus, lai nodrošin?tu efektĄvu valsts politikas ˄steno˅anu darba tiesisko attiecDbu, darba aizsardz˄bas un b˄stamo iek˄?rtu tehnisk?s uzraudzĄbas jom˄?.
 • Valsts energoinspekcija: Ekonomikas ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas veic energoapg?des uząƄmumu objektu un enerӄijas lietoÅanas iekD?rtu un ietaišu valsts tehnisko uzraudzību un kontroli, k? arĄ ener˄ijas kvalitÄ?tes prasību un atbilstības izpildes kontroli un uzraudzību.
 • Valsts farm?cijas inspekcija: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rraudzīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kura veic farmĄ?cijas uzraudzību un kontroli, lai nodrošin?tu kvalitatĄvu, dro˅u un iedarbDgu ˄?rstniecības līdzekļu ražošanu, ievešanu no ?rvalstĄm un izplat˄˅anu, kD? arī novērstu iespējamos farmaceitisk?s darbĄbas riska faktorus.
 • Valsts hidrometeroloģijas p?rvalde:
 • Valsts ieņēmumu dienests: Finansu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes institącija, kas nodro˅ina nodokDu maks܄?t?ju uzskaiti, valsts nodokĄu, nodevu un citu valsts noteikto oblig܄?to maks?jumu iekasĄӅanu Latvijas Republikas teritorijD? un uz muitas robežas, k? arĄ realiz˄ valsts muitas politiku un kӄ?rto muitas lietas.
 • Valsts inform?cijas tĄkla a˄entÅra: Satiksmes ministrijas p?rziąƄ? esoša bezpeļņas organiz?cija valsts akciju sabiedrĄba, kas ˄steno valsts politiku valsts vienot˄?s informatīv?s sistĄmas un specializӄto elektrosakaru sistӄmas izveidӄ un ekspluatӄ?cij?.
 • Valsts kase: Finansu ministrijai pakļauta institūcija, kas asignē un veic maks?jumus noteiktiem mĄrӄiem no valsts budׅeta ieޅƄmumiem, organizӄ un veic valsts budӅeta kontroles un uzskaites, kބ? arī citas ar finansu vadību saistītas funkcijas.
 • Valsts kontrole: Neatkarīga koleģi?la augstĄ?k? revĄzijas (audita) iest˄?de.
 • Valsts meža dienests: Zemkopības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas atbild par meža politikas realiz?ciju visĄ? Latvijas teritorij?, uzrauga normatĄvo aktu iev˄roӅanu, realizD atbalsta programmas ilgtspӄjӄgas me˅saimniecބbas nodro˅inD?šanai.
 • Valsts nekustam? Ąpa˅uma aDentÅra:
 • Valsts policija:
 • Valsts robežsardze: Iekšlietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša bruņota valsts p?rvaldes institącija, kuras galvenais uzdevums ir Latvijas Republikas valsts robe˅as apsardzބba un kontrole.
 • Valsts ugunsdzēsības un gl?bąanas dienests: Iekšlietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civil?s aizsardzĄbas jom˄?, uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, k? arĄ koordin˄ iestӄ?žu, organiz?ciju, komercsabiedrĄbu un pa˅valdDbu izveidoto ugunsdro˅Dbas, ugunsdz˄sӄbas un gl˄?bšanas dienestu un brīvpr?tĄgo ugunsdz˄sӄju organizӄ?ciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.
 • Valsts vienot? datorizĄtӄ? zemesgr?mata:
 • Valsts zemes dienests: Tieslietu ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts institūcija, kuras p?rziąƄ? ir zemes k? nacionĄ?l?s bagĄ?tības izmantošana un aizsardzība.
 • Valsts zivsaimniecības p?rvalde: Zemkopības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts augst?kĄ? zivsaimniecības institūcija, kas izstr?dĄ? un realizē valsts politiku zivsaimniecības nozarē.
 • Valsts z?Ąu a܄entÅra: labkl?jĄbas ministrijas p˄?rziņ? esoąa bezpeD܅as organizƄ?cija valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar farmaceitisko produktu novērtēšanu, reģistrēšanu, kvalit?tes kontroli un izplatĄ˅anas regulDӅanu.
 • Valsts ģeoloģijas dienests: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes institącija, kas nodro˅ina zemes dzD˄u racion܄?lu izmantošanu un zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģisko p?rraudzĄbu.
 • Ventspils brīvostas p?rvalde:
 • Ventspils reģion?lĄ? Vides p?rvalde: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijai pakļauta valsts p?rvaldes institącija, kura ˄steno valsts vides aizsardz˄bas, re˄ionÄ?l?s attĄst˄bas politiku Ventspils re˄ionÄ? (Ventspils, Talsu un Tukuma rajonos).
 • Veselības ministrija: Vadoš? valsts pĄ?rvaldes iest?de veselĄbas nozar˄.
 • Veselības oblig?tĄ?s apdrošin?ąanas valsts aDentÅra: Veselības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts iest?de, kas izveidota, lai Ąstenotu valsts politiku vesel˄bas apr˅pes pakalpojumu pieejam˄bas nodro˅inD?šan? un administrĄtu valsts obligӄ?t?s veselĄbas apdro˅inD?šanas finanšu līdzekļus.
 • Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūra: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rziņ? esoąa bezpeD܅as organizƄ?cija valsts akciju sabiedrība, kas nodrošina uz mūsdienu inform?cijas tehnoloĄiju bÄ?zes un zin?tniskiem pĄtӄjumiem pamatotu vesel˄bas apr˅pes inform˄?cijas un statistikas datu iegūšanu, apstr?di, analĄzi un rekomend˄?ciju izstr?di veselĄbas apr˅pes valsts politikas un att˄st˄bas strat˄ӄijas noteikÅanai un lDmumu pieӅemƅanai LabklD?jības ministrij?.
 • Vides aizsardzības fonds: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa valsts pD?rvaldes iest?de, kas izveidota, lai pĄ?rvaldītu tiesību aktos noteiktaj? kĄ?rtīb? uzkrĄ?tos finansu līdzekļus - valsts vides aizsardzības speci?lo budąetu.
 • Vides aģentūra: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas pakļautīb? esoąa civiliestD?de, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts politiku vides, t.sk. dabas aizsardzības, inform?cijas nodroąinD?juma jom?.
 • Vides gidu tīkls: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas un D?nijas Vides un enerĄÄtikas ministrijas sadarbӄbas projekts ar m˄rӄi izveidot pamatstruktׅru nacion˄?lajam vides gidu tīklam Latvij?, kĄ? arī attīstīt pedagoģiskos un saziņas līdzekļus vides izglītošan?.
 • Vides investīciju fonds:
 • Vides ministrija: Vadoš? valsts pĄ?rvaldes iest?de vides aizsardzĄbas nozar˄.
 • Vides valsts inspekcija: Vides aizsardzības un reģion?lĄ?s attīstības ministrijas p?rraudzĄb˄? esoša valsts p?rvaldes iestĄ?de, kas normatīvajos aktos noteiktaj? kĄ?rtīb? veic vides aizsardzĄbas un dabas resursu izmanto˅anas valsts kontroli un uzraudzDbu.
 • Zemkopības ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un kopīgi ar valsts p?rvaldes iestĄ?dēm īsteno valsts politiku lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jom?, kĄ? arī koordinē minēto nozaru darbību.
 • Ziemeļvidzemes biosfēras rezerv?ta administrĄ?cija:
 • Z?Ąu cenu a܄entÅra: Labkl?jĄbas ministrijas p˄?rziņ? esoąa bezpeD܅as organizƄ?cija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas nodrošina k?rtĄbu, k˄?d? kompensĄjami izdevumi par pacientu ambulatorajai ӄ?rstniecībai paredzēto z?Ąu, medic܄nisko ier˄˄?u un pre?u iegĄ?di.
 • Ārlietu ministrija: Ministrija izstr?dĄ? un īsteno Latvijas Republikas ?rpolitiku, piedalĄ?s Latvijas Republikas ?rĄjӄ?s ekonomisk?s politikas veidoąanD? un kuras uzdevums ir ar politiskiem un diplom?tiskiem lĄdzek˄iem nodro܅inD?t Latvijas Republikas ?rpolitikas koncepcijas Ąsteno˅anu, lai radDtu maksim˄?li labvēlīgus apst?kĄus Latvijas Republikas starptautiskajai dro܅Dbai un iek˅politiskajai stabilitD?tei, k? arĄ veicin˄?tu Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskaj? apritĄ.
 • Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes liet?s sekretariĄ?ts: Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes liet?s pakĄaut܄b˄? esoša valsts tieš?s pĄ?rvaldes iest?de, kas piedalĄ?s valsts politikas izstr?dĄ?šan? bĄrnu tiesӄbu aizsardz˄bas jom˄? un bērnu un ģimenes tiesību jom?, kĄ? arī koordinē t?s Ąsteno˅anu.
 • Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integr?cijas lietĄ?s sekretari?ts: Sabiedrības integr?cijas nozares vadoąD? valsts p?rvaldes iestĄ?de, kuras kompetencē ir izstr?dĄ?t un īstenot valsts politiku š?dĄ?s jom?s: sabiedrĄbas integr˄?cija, maz?kumtautĄbu ties˄bas, pilsonisk˄?s sabiedrības attīstības veicin?ąana un lDbie˅u kultEras un trad˄ciju saglab˄?šana, k? arĄ rasu diskrimin˄?cijas izskaušana.
 • Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu liet?s sekretariĄ?ts: Sekretari?ta nodroąina Dpa˅u uzdevumu ministra valsts reformu lietD?s pien?kumu veikąanu un koordinD tӄ? pakļautīb? esoąo iestD?žu administratīvo darbību.
 • Ķemeru nacion?lĄ? parka administr?cija:

This category in other languages:
English Icelandic Arabic
Azerbaijani Malay Belarusian
Bulgarian Catalan Welsh
Danish German Estonian
Spanish Farsi French
Greek Hebrew Croatian
Indonesian Italian Japanese
Lithuanian Hungarian Macedonian
Dutch Norwegian Occitan
Polish Portuguese Romanian
Russian Albanian Slovenian
Slovak Serbian Finnish
Swedish Tagalog Turkish
Czech     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC