Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Sabiedrība : Politika
Partijas  


 • Ar smaidu pret Savienīb?m: Juris Dimiters & r/a "Skaties un brīnies"
 • Brīvība-net.lv: Viedokļi par Latvijas sabiedrībai aktu?lĄ?m tēm?m ekonomiski politiskĄ? kontekst?
 • Darba jaunatne: Sabiedriska organiz?cija, kas cĄn˄?s par ikviena indivīda brīvību - neatkarīgi no soci?lĄ?s st?vokĄa, dzimuma, seksu܄?l?s orientĄ?cijas, vecuma, etnisk?s un reliĄiskÄ?s piederības, - k? arĄ ikviena ties˄b˄?m uz vien?dĄ?m iespēj?m un pilnvĄrtӄgu dz˄vi sabiedr˄b˄?.
 • Jaunatnes apvienība "Visu Latvijai": Jauna un aktīva latviešu apvienība, kuras dalībniekus vieno dziļa tēvzemes mīlestība un vēlme str?dĄ?t Latvijas lab?.
 • Kustība par Neatkarību: Latvijas jauns politiskais kurss, kas ar jūsu un Dieva atbalstu Latvijai g?dĄ?s pien?cĄgu vietu citu valstu vid˅. Pret Latvijas dal˄bu Zieme˄atlantijas l܄guma organiz˄?cij? un Eiropas SavienĄb˄? vērsta inform?cija.
 • Latvietis Latvij?: Latvisk?s pĄ?rliecības un latviešu laikraksts.
 • Latvijas Jauniešu organiz?cija "Klubs 415": Patriotisku, dom?joąu LatvieEu jaunieEu organizD?cija, kuras mērķis ir Latviska Latvija, kur? Latvieąu tauta brDvi lemj sev likumus, kopj savu kult˅ru un veido savu n˄?kotni.
 • Latvijas Nacion?lĄ? Fronte: Politiska organiz?cija ar mĄrӄi atjaunot 1918.gada 18.novembrׄ proklam˄to un 1940.gadӄ? okup?cijas rezultĄ?t? likvidĄto Latvijas valsti.
 • Latvijas politikas resursu port?ls: Inform?cija un norĄ?des uz politiķiem un partij?m, komentĄ?ri un viedokļi, politikas zin?tnes resursi.
 • Latvijas Ārpolitikas institūts: Bezpeļņas institūcija, kuras uzdevums ir informēt Latvijas iedzīvot?jus par starptautiskajiem notikumiem un Baltijas droąDbas jaut˄?jumiem.
 • M?ras zeme: Politiska organiz?cija, kas apvieno kopĄjӄ? politisk? darbĄb˄? Latvijas pilsoņus, kuri atbalsta partijas programmu un statūtus neatkarīgi no tautības, reliģisk?s piederĄbas un iepriek˅Djӄ?s politisk?s darbĄbas
 • Nacion?lais vortĄ?ls "Latvians": Cīņa par savu Tēvzemi un tautu ir nebeidzama. Mūsu kritušie biedri gaida, kad kauja tiks uzvarēta!
 • Nevalstisko organiz?ciju centrs: Organiz?cija ar mĄrӄi kalpot par III. sektora balstu, aizstׄ?vi, finansu un citu resursu mobilizēt?ju no Latvijas un Ą?rvalstīm, lai nostiprin?tu NVO darbĄbu un ilgtsp˄jӄgu att˄st˄bu.
 • Noziegumi pret cilvēci: Noziegumi pret cilvēci un Latvijas tautu, ko izdarījuši komunistu un nacistu režīmi.
 • Nē- ES!: Kustība Pret Latvijas Iest?ąanos Eiropas SavienDb˄?
 • Politisko organiz?ciju apvienĄba "Par cilv˄ka tiesӄb˄?m vienot? LatvijĄ?": Kreisi centriska politiska organiz?cija, kas uzstĄ?jas par vienot?m tiesĄb˄?m visiem Latvijas iedzīvot?jiem, neatkarĄgi no vi˅u tautƄbas, pilson˄bas, dzimuma vai soci˄?l? stĄ?vokļa.
 • Purvs Andris:
 • Sabiedrisk?s Politikas Institąts: Dialogs ar politiķiem, ekspertu konsult?cijas, ekspertu komentĄ?ri, politikas īsraksti, analītiski raksti, politikas analīzes p?rskati, seminĄ?ri, sadarbība ar medijiem, ekspertu publiskas uzst?ąanD?s, rezult?tu publiskoąana SPI mD?jaslap?, rĄc˄bprojekti.
 • Sabiedrisk?s politikas virtuĄ?lais forums: Inform?cija un analĄze, kas pal˄dz dzi˄܄?k izprast Latvijas politisko procesu, un telpu diskusijai, kuras saturīgums un ietekmīgums ir mūsu pašu ziņ?.
 • Soci?ldemokrĄ?tisk?s literatąras kr˄?tuve:
 • Zaļ? brĄv˄ba: Sabiedriska vides aizsardzības organiz?cija. Kritiska informĄ?cija par patērēt?jfilozofijas un ekonomikas globalizĄ?cijas tenden?u ietekmi uz dabu un sociĄ?lo vidi.
 • ex-PSRS politisku plak?tu kolekcija:

This category in other languages:
English Afrikaans Armenian
Azerbaijani Asturian Malay
Bosnian Brezhoneg Bulgarian
Chinese Simplified Chinese Danish
German Estonian Spanish
Esperanto Basque Farsi
Faroese French Galician
Greek Hebrew Croatian
Indonesian Italian Korean
Kurdish Lithuanian Hungarian
Macedonian Dutch Norwegian
Occitan Polish Portuguese
Romanian Romansh Russian
Sardinian Albanian Slovenian
Slovak Serbian Finnish
Swedish Tagalog Taiwanese
Turkish Ukrainian Czech 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC