Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Latvian : Sabiedrība
Dzimumattiecības Organiz?cijas
Personas Politika
P?rvalde Reliģija
Tiesības  See Also:

  • AFS Latvia: Starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvpr?tĄgo organiz˄?cija, kura nodrošina Starpkultūru m?cĄ˅anD?s iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zin?ąanas, iemaEas un izpratni, kas nepiecieƅami, lai radDtu taisn˄g˄?ku un mierpilnu pasauli.
  • DP albums - Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vacij?, 1945-1950: DP albums ir vēsturisku fotogr?fiju arhĄvs internet˄? par latviešu ikdienas dzīvi bēgļu nometnēs V?cijĄ? pēc 2. pasaules kara. Aicin?m bijuąos latvieEu 'dDp˄˅us' iesniegt savas fotogrD?fijas un st?stus!
  • Labsa lab m?jas: Labsa lab priekš jums: gr?matu plauksts Labsa lab sabiedriba.
  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība: Nozaru un profesion?lo arodbiedrĄbu apvien˄ba Latvij˄?, ar mērķi vienot arodbiedrības kopīgu uzdevumu veikšanai; p?rstĄ?vēt, aizst?vĄt un paplaӅinD?t arodbiedrību biedru darba, ekonomisk?s un sociĄ?l?s tiesĄbas un intereses; papla˅inD?t arodbiedrību līdzdalību tiesiskas valsts un demokr?tiskas sabiedrĄbas veido˅anD?; integrēties pasaules arodkustīb?.
  • Latvijas notikumu kalend?rs internetĄ?: Latvijas notikumu kalend?rs internetĄ? - kas, kad, kur notiek un notiks Latvij?. Daąބ?da veida un mēroga pas?kumi un citas aktivitĄ?tes.
  • Latvijas vēstures foto galerija: Fotogr?fijas, kas saistĄtas ar Latvijas v˄sturi.
  • Rīgas Starptautisk? ekonomikas un biznesa administrĄ?cijas augstskola:

This category in other languages:
English Icelandic Afrikaans
Arabic Armenian Azerbaijani
Asturian Malay Belarusian
Bosnian Brezhoneg Bulgarian
Catalan Chinese Simplified Chinese
Welsh Danish German
Estonian Spanish Esperanto
Basque Farsi Faroese
French Irish Galician
Scots Gaelic Greek Hebrew
Hindi Croatian Indonesian
Interlingua Italian Japanese
Kannada Kaszëbsczi Swahili
Korean Kurdish Luxembourgish
Lithuanian Latin Hungarian
Macedonian Marathi Dutch
Norwegian Occitan Polish
Portuguese Punjabi Romanian
Romansh Russian Sardinian
Albanian Slovenian Slovak
Serbian Finnish Swedish
Tagalog Taiwanese Tamil
Tatar Turkish Telugu
Thai Ukrainian Vietnamese
Czech     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC