Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Nederlands : Wetenschap : Exacte Wetenschappen : Milieukunde

See Also:

 • Alterra: Kennisinstituut voor de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Nieuws, informatie over de organisatie, onderzoeksprogramma, publicaties en het tijdschrift Boomblad in PDF-formaat.
 • Autonome ecosystemen: Eindwerk van een middelbare scholier over het Biosfeer 2 project in Arizona en over natuurlijke waterzuivering met planten.
 • BioPER-Uden: Informatie over een innovatieve bodemsaneringstechniek, in situ biodegradatie van vluchtige chloorkoolwaterstoffen, die wordt toegepast onder het centrum van Uden.
 • CE: Onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Rappporten en artikelen in PDF-formaat, overzichten van werkvelden en medewerkers.
 • Centrum Technologie voor Duurzame Ontwikkeling - Technische Universiteit Eindhoven: Informatie voor scholieren, studenten, bedrijven en informatie over het lopende onderzoek.
 • Centrum voor Duurzame Ontwikkeling: Onderzoeksinstituut aan de universiteit van Gent met het doel op multidisciplinaire wijze duurzame ontwikkeling als beleidskader uit te bouwen. Lopende projecten, publicaties, presentaties en medewerkers.
 • Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid: Het CSTM is het interfacultair instituut voor milieuvraagstukken binnen de Universiteit Twente. Het houdt zich bezig met milieu-management.
 • Energieonderzoek Centrum Nederland: Het ECN is een onafhankelijke, marktgerichte organisatie voor onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied.
 • Factor 10: Vlaams informatiepunt voor ecodesign. Informatie over tools, regelgeving en projecten, links, nieuwsberichten, agenda en een helpdesk voor vragen.
 • Groen Wonen: Onderzoeksprogramma van Alterra waarin nieuwe inzichten op het gebied van wonen in de groene ruimte aan de orde komen. Verslagen van excursies en een overzicht van publicaties.
 • Groene Metropolen: Informatie over het onderzoeksprogramma Groene Metropolen van Alterra dat handelt over het groen in en om de stad. Met een discussieforum en folders in PDF-formaat.
 • Het broeikaseffect - Warming up and Cooling down: Een werkstuk over broeikaseffect en oplossingen om het probleem te voorkomen.
 • Impulscentrum Duurzaam Ondernemen: De Vlerick Leuven Gent Management School verstrekt wetenschappelijke input aan ondernemingen die streven naar een goede performantie op de economische, ecologische en sociale dimensie.
 • Milieu-maatschappijwetenschappen: Opleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Introductie, beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek.
 • Natuur en de Stad: Impressies uit het gelijknamige boek dat gaat over de verhouding tussen stad en natuur.
 • Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek: Het NIOO richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek aan individuele organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde: Vakvereniging voor medisch milieukundigen, die wetenschappelijke vergaderingen, nascholingsactiviteiten en symposia organiseert.
 • Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek: Adviseert de regering over onderzoek naar vraagstukken op het gebied van milieu, natuur en landschap.
 • Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM): Dit Nederlandse overheidsinstituut zorgt voor monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het milieu- en natuurbeleid.
 • Riza: Onderzoeks- en adviesinstituut van de Nederlandse regering; kenniscentrum voor integraal waterbeheer. Organisatie, publicaties en projecten.
 • Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA): Houdt zich bezig met onderzoek naar oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en waterkeringen.
 • TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Kennis- en contractresearch-instituut voor bedrijfsleven en overheid op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieu- en energiegerichte procesinnovatie.
 • Universitair Centrum voor Milieuwetenschappen: De Radboud Universiteit Nijmegen houdt zich o.a. bezig met beleidswetenschap op het grensvlak van milieubeleid en ruimtelijke ordening, o.a. in rivierstroomgebieden, met humane toxicologie, met gedrag en de gedragsbeïnvloeding van de mens ten aanzien van milieuvraagstukken en met hinder.
 • Vito - Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek: Vito biedt het bedrijfsleven en de overheid multidisciplinaire ondersteuning bij toegepast onderzoek en ontwikkeling. Vito is actief binnen de domeinen energie, milieu en materialen
 • WaterBase: Geeft toegang tot gegevens van het MWTL, een Nederlands landelijk watermonitoringsprogramma.
 • Wetenschappelijk Instituut voor Milieu-Management: Het WIMM is een zelfstandig onderdeel van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. De activiteiten van het WIMM bestaan uit onderzoek en onderwijs op het gebied van milieumanagement en -accountancy, veelal in opdracht van overheid en bedrijfsleven.

This category in other languages:
Engels Catalaans Vereenvoudigd Chinees
Chinees Deens Duits
Spaans Frans Galicisch
Schots Gaelic Italiaans Koreaans
Portugees Fins Zweeds
Oekraïens Tsjechisch   

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC