Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Здоров'? : Медицина : ?АБÐڐ
 • ?АБÐڐސҐ-ސԐޑ?лідний лабораторний центр: Сайт науково-до?ѐۑ֐ԐݐސӐ ސېАѐޑБޑݐސӐ ޑƐՐݑ‘ ÐݐБƑ֐ސݐАۑ̐ݐސӐ ސܐՐԐؑǐݐސӐ ޑÐݑ֐ҐՑ?итету України.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ӑ֐ӑ֑Ԑݐ ؑ АܐՐԐؑǐݐޑ אՐڐސېސӑ֑: Відомо?ё‘ ֐ߑ ޑ֐ݑ?титут: і?ёޑ֑?, о?ѐݐސҐݑ ֐aݐߑАҐېՐݐؑ? нaучной ді?ѐۑ̐ݐޑ?ті, ?ё‘Ðڑ‘Ña, aݑÑǐݑ ֐ߑ֐ԑސאԑ֐ې. ؐܐБՑ֐Аې ؐԐۑ? здобувачів наукових ?ё‘ÐߐՐݑ֐.
 • Ін?ёؑ‘Ñ Րڐސӑ֐ӑ֑Ԑݐ ؑ ֑ސڑ?икології: Ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть ін?ёؑ‘Ñ‘, Ðߐޑ?луги, ек?ѐߐՑؐא. А֑ÑݐА "ېQÑǐБ?ні проблеми ток?ѐؐڐސېސӑ֑".
 • Ін?ёؑ‘Ñ Րڐސېސӑ֑ ב АܐՐԐؑƐؐݐ: Ін?ёؑ‘Ñ ‘?творено з метою підготовки фахівців дл? ё?и?ёՐܐ ؐՐڐސېސӑ֑ǐݐސӐ ސאБŐؑ?ту навколишнього ?ѐՑՐԐސҐؑɐ Б АԐۑ? охорони здоров'?.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ܐՐԐؑǐݐޑ בАԑ֐ސېސӑ֑: Ін?ёؑ‘Ñ ‘ ԐӐސېސҐݐޑ ΐ ҐÐڑБאݑ ֐ݐБÐڐސҐޑ ΑÑ?тановою в галузі радіології та дозиметрії.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ݐՐّޑő֑Ñӑ֑: В iн?ёؑ‘Ñi ҐՐԑÑ‘̑?? ёސבސѐڐ ؑđÐݐԐАܐՐݑАۑ̐ݐؑ ő АߑؐڐېАԐݐؑ ŐБ?пектiв нейротран?ѐߐېАݑБiƑ, אݐՐّiސܑÐݐސېސiӑ, אݐՐّޑՐݑӐՐݐސېސiӑ, בАiԐސېސiӑ, אݐՐّޑiĐiאސېސiӑ, אݐՐّސܐޑĐސېސiӑ, אݐՐّޑiőÑiӑǐݐޑ אАݐБސiܑ, אՐېՐڑ‘ސݐݐޑ אiܐڑޑ?копiї, культури тканини та iн.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ޑŐޑސݐ ؐאԐޑސ'ґ? дiтей i пiдлiткiв: Ін?ёؑ‘Ñ ܐБ ԐݐБÐڐސґ ֑Ȑڐސې "ؐ?ртеріальна гіпертензі? ё Аߑސґ֑?ники атеро?ѐڐېՑސב Ñ Ðԑ֑Ր ّ Аߑ֐Ԑۑ֑ڑ֐", "ҐՐҐܐБސېސӑ֑? дит?ёǐސӐ ޑ ֐ߑ֐Ԑۑ֑ڐސҐސӐ ސґ֐ڑ"; "ÐԐؑ‘?ча та підліткова гінекологі?"; "ѐԐؑ‘?ча і підліткова ендокринологі?"; "ѐӑ֐ӑ֑Ԑݐ Аԑ֑Ր ّ Аߑ֐Ԑۑ֑ڑ֐".
 • Ін?ёؑ‘Ñ ޑǐݐؑ őŐҐޑސ ё ֑ڐАݐؐݐݐޑ בՑАߑ֑: І?ёޑ֑? ін?ёؑ‘Ñ‘, ÐܐՐܐޑ֐А ې.Ґ.ߐđ֐ېБސҐ. АԐؑՐڑƑ֑? ін?ёؑ‘Ñ‘, ÐݐБÐڐސҐ Б АڐҐАۑ֑đ֐ڐБƑ֐ِݐ БАԐ Б֐ݑ?титуту. Клінічно-наукові підрозділи, наукові лабораторії, інформаційно-пошуковий центр, бібліотека.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ߐБސېސӑ֑ בőՐё Б Б?углобів: Провідна у?ёАݐސҐ Б ÐaӐۑÐi אޑސߐՐԑ֑ ב Б‘АҐܐБސېސӑ֑. Iב?торi? ё Б?ьогодненн? iѐݑ?титуту, ?ё‘Ðڑ‘Ña, ޑ?новнi нaпр?ѐܐڐ ؐaݑÐڐސҐޑ אiԑ?льно?ёi. ܐБՑ֐Аې ؐԐۑ? здобувачів наукових ?ё‘ÐߐՐݑ֐.
 • Ін?ёؑ‘Ñ ‘ő֑Ñӑ֑ ב Б‘Аݑ?плантології: Багатопрофільна науково-до?ѐۑ֐Ԑݐ БÑ?танова, провідна в Україні з проблем розробки та впровадженн? ѐݐސґ֑ݑ֑ őՑŐݐސېސӑ֐ ّ?пеціалізованої допомоги на?ѐՐېՐݐݑ Αő֑Ñӑ֑ ב Б‘Аݑ?плантації.
 • Відділенн? ёؐܐߐАݐސߐېБ?тики Ін?ёؑ‘Ñ‘ ÐޑސېБؐݐӐސېސӑ֑: Загальна інформаці? ѐߑ ސґ֐Ԑԑ֐ېՐݐݑ?, наукову ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть. Практична ді?ѐۑ̐ݑ֑?ть: відновленн? ё ֐ߐސۑ֐ߑȐՐݐݑ? ?ѐۑÑő. ÐڑÑ?и мікрохірургії вуха.
 • Д?АԐڐ ƐҐՑߑՐߐББ‘֐: Державний науково-до?ѐۑ֐Ԑݐؐ ِڐސݑ‘ސۑ̐ݐؐ ّ֐ݑ?титут ветеринарних препаратів та кормових добавок. Ін?ёؑ‘Ñ אАِܐБԑ‘̑?? ѐߑސҐՐԐՐݐݑ?м наукових до?ѐۑ֐Ԑ֐Րݑ ̐ߐ ޑސבސёƑ, ֐ҐԐޑ?коналенню та ?ёАݐԐБؐאБƑ֑ אҐՑՑؐݐБݐؑ ŐאБ?обів та методів їх контролю, здій?ѐݐՐݐݑ?м державного контролю за ?ѐڑ֑?тю імунологічних, біологічних, ро?ѐېؐݐݐؑ, őő֐ܑ֑ǐݐؑ ŐҐՑՑؐݐБݐؑ ŐߑՐߐББ‘֐ ґ АڐޑܐސҐؑ ŐԐސѐАҐސ, ڐґ֑Аܑ֐ݑ֐, ҐߑؐېАԑ֐, ґ֐ݑ?трументів, що за?ёޑ?овують?ё? дл? ѐҐՑՑؐݐБݐޑ אܐՐԐؑƐؐݐ ؑ ֑ҐБؐݐݐؑƑҐ, АԐՐߐސݑÐҐАݐݑ?м штамів мікроорганізмів, зберіганн?ѐ ܐՑАېސݐݐؑ ŐבАאڑ֐.
 • Кон?ѐؐۑ֑Ð: Інформацi? ѐ אߑ?ихологii, хiрургii, педіатрii, наркологii та ?ёÐiܐ֐ݐؑ ŐԐؑ?циплiн. Повнотек?ёސҐ АiѐѐiېޑՐڐ АiۑՑБ‘Ñ ؐ אߑ?ихологii, матерiали по дiагно?ёؑi Ƒ АiېڑÐҐАݐݑ ΑiאݐސܐАiݐݐؑ ŐאБŐҐޑΐҐАݑ. ̐?а форумі можна отримати безплатну кон?ёÐۑ̑БƑ֑ Α ѐՑАߐՐґ, Бő֑ÑӐ, АߐՐԑ֐Б‘, АԐՑܐБސҐՐݐՑސېސӐ.
 • Метаболічні а?ѐߐՐڑ ؑĐޑܑÐҐАݐݑ? ки?ѐݐՐҐސӐ ސӐސܐՐޑ?тазу в ек?ё‘ՐܐАۑ̐ݐؑ ő?танах: (WinWord 7, ZIP-файл - 267k) У монографії з’?ё?овано біохімічно-фізіологічну ?ёÑݑ֑?ть адаптаційних проце?ё֐ Ґߑ ؐՐڑ?тремальних впливах і ви?ѐҐېՐݐ ސݐސґ ֐ܐސ֐ېؐҐޑ?ті їх контролю і корекції, що можуть бути визначені на о?ѐݐސґ ֐ڐސܐߐېՐڑ?ного аналізу біохімічних механізмів нейрогуморальної регул?ёƑ֑ אӐސܐՐޑ?тазу організму.
 • Пла?ёؑǐݑ ֑Րڐސݑ?трукції обличч? ѐא БǐՑՐߐސ: Опи? ѐܐՑސԑ ÐߐېБ?тичної рекон?ё‘ÐڑƑ֑ אސѐېؑǑǑ? за черепом. Зразки виконаних робіт. "Центр ?Аݑ‘ސߐސېސӑ֑ǐݐؑ ŐԐޑ?ліджень" Україн?ё̐ڐޑ אܐՐԐؑǐݐޑ ב?томатологічної академії.
 • Радіологічний центр академії медичних наук України: Розробка та впровадженн? ё ÐߑАڑؐڑ Ðڐۑ֐ݑ֑ǐݐؑ ŐԐޑ?ліджень нових методів діагно?ёؐڐ. ؐ ҐݐБÐڐސҐސܑ Ðґ֐Ԑԑ֐ۑ ֐ƐՐݑ‘ ÐҐؐڐސݑÑΑ‘̑?? ѐԐޑ?лідженн? ѐ אאБ?то?ёÐҐАݐݑ?м магнітнорезонан?ѐݐޑ בސܐސӑБđ֑ ב in vivo Б?пектро?ѐڐސߑ֑, בՐݑӐՐݑ֐ґ?ької комп'ютерної томографії та інших методів діагно?ёؐڐ.

 

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC