Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Ukrainian : Су?ѐߑ֐ۑ̑?тво : Теми
Права людини  


  • ?АБƑ֐ސݐАۑ̐ݐ ՐߐؑАݐݑ? в Україні: Проблема ро?ё֐ّ?ької й україн?ё̐ڐޑ אܐސ, ҐߑސѐېՐܐ БՑؑޑ֑, ב?у?ѐߑ֐ۑ̐ݑ ֐ґ֐Ԑݐޑ?ини в Україні, Крим?ё̐ڐ ՐߐؑАݐݑ? й інші питанн? ѐҐאБԐܐؐ ݐܑ֐ ֐ÐڑБאݐޑ Α ֐ޑ?ією. Про проект, меню, катагорії.
  • Веб-клуб "Захи?ѐݐؐ": Обговоренн? ѐאАӐАۑ̐ݐؑ ŐߑސѐېՐ ܑÐڑБאݑ?тва, політична критика та опитуванн?.
  • Мовне питанн? ѐ ҐÐڑБאݑ: Розміщенн? ѐܐБՑ֐Аۑ֐ ґ?вітових за?ѐސё֐ ҐܐБ?ової інформації. Думки політиків, журналі?ё‘֐, ґ֑?ториків.
  • Правові а?ѐߐՐڑ ؐҐؐڐޑؑ?танн? ѐƐ: Розгл?ѐԐБΑ‘̑?? ѐߑАҐސґ, ֐ߐՐԐАӐސӑ֑ǐݑ, ֑Րۑ֐ӑ֐ِݑ ֐Б?пекти викори?ёАݐݑ? ІТ. Вихованн? ѐڑÐۑ̑‘Ñ ؐҐؐڐޑؑ?танн? ѐƐ ‘?таршокла?ѐݐؐڐАܐ. ؐܐՑސԐؑǐݑ ֑ՐڐސܐՐݐԐБƑ֑.
  • Стату? ёޑ?ій?ё̐ڐޑ אܐސҐ ؐ ҐÐڑБאݑ: Сайт при?ѐґ?чен мовному питанню в Україні, о?ѐސѐېؐҐ ސߐؑАݐݑ Αޑ?ій?ё̐ڐޑ אܐސҐ, ِؐސӐ ޑ֑?торичної, морально-етичної та правової ?ёޑސݑ.

This category in other languages:
?АݐӐۑ֐ّ?ька ?АאՑѐАِԐ֐Аݑ?ька Brezhoneg
Каталон?ё̐ڐ Дат?ё̐ڐ ?Б֐ܐՑƑ̐ڐ
І?ѐߐАݑ?ька Пер?ё̐ڐ Французька
Грецька Хорват?ё̐ڐ Італій?ё̐ڐ
Япон?ё̐ڐ Корей?ё̐ڐ Литов?ё̐ڐ
Угор?ё̐ڐ Голанд?ё̐ڐ ?АޑҐՐב̐ڐ
Поль?ё̐ڐ Португаль?ё̐ڐ Румун?ё̐ڐ
Ро?ё֐ّ?ька Словацька Фін?ё̐ڐ
Швед?ё̐ڐ Тагаль?ё̐ڐ Турецька
Че?ё̐ڐ     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC