Privacy Policy
Contact Us
 
   
  Search Home : World : Vietnamese : Văn Hóa và Xã Hội : Chính Phủ
 • Bac Ninh: Cong giao tiep dien tu cua Uy ban Nhan Dan tinh.
 • Binh Duong: Trang thong tinh cua tinh Binh Duong. Vi tri dia ly, kinh te xa hoi, cac khu cong nghiep tren dia ban tinh, ban do.
 • Binh Thuan: Trang thong tin cua tinh, tinh hinh kinh te xa hoi van hoa va du lich.
 • Bo Giao duc va Dao tao: Trang thong tin cua Bo GDDT Viet Nam. Cung cap cac van ban, quy che ve giao duc. Thong tin ve du hoc, tuyen sinh.
 • Bo Nong nghiep & Phat trien nong thon: Tranh web chinh thuc cua Bo: cac thong bao, bao cao va van ban moi.
 • Bo Nong nghiep & phat trien nong thon: Cac nganh san xuat nong nghiep, khoa hoc cong nghe khuyen nong, doanh nghiep vav cac thi truong, nganh hang, hop tac quoc te.
 • Bo Tai chinh Vietnam: Cung cap nhung thong tin moi nhat ve chinh sach tai chinh, thue, doanh nghiep va dau tu nuoc ngoai.
 • Bo Thuy San: Co quan cua chin phu thuc hien chuc nang quan ly viec nuoi trong, khai thac che bien, bao ve va phat trien nguon loi thuy san.
 • Bo ngoai giao: Thong cao bao chi, gioi thieu ve Viet Nam, cac quan he doi ngoai va hoi nhap kinh te.
 • Cao Bang: Tat ca cac thong tin ban co the quan tam ve tinh Cao Bang.
 • Cong nghiep Dong Nai: Gioi thieu cac co hoi dau tu va phat trien ben vung. Tiem nang kinh te cua khu vuc tinh Dong Nai.
 • Cuc Luu tru Nha nuoc: Cung cap thong tin nghiep vu ve cong tac van thu luu tru va cac tai lieu duoc phep cong bo cong khai qua cac thoi ky lich su cua Viet Nam.
 • Cuc dang kiem: Co quan Quan ly nha nuoc co chuc nang to chuc va thuc hien giam sat ky thuat, chung nhan chat luong an toan cho cac phuong tien va trang thiet bi giao thong van tai.
 • Cuc kiem lam: Truc thuoc bo nong nghiep va phat trien nong thon. Trang web nay cung cap cho chung ta cac ban tin moi nhat ve sinh thai rung, bao ve phong chong chay rung.
 • Cuc moi truong: Thuoc Bo khoa hoc cong nghe va moi truong. Trang web nay se cung cap cho ban day du cac thong tin, chinh sach lien quan
 • Cuc phong chong te nan xa hoi: Trang web của Bộ lao động, thương binh. Cục phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Cuc thong ke Tp: Trang web cua cuc thong ke thanh pho Ho Chi Minh. Cac van ban thong ke, so lieu ve kinh te xa hoi.
 • Cuc thue TP Ho Chi Minh: Ban co the tim thay o day cac danh ba co quan thue, cac thong tin can biet khac nhu van ban, chinh sach thue va huong dan thi hanh.
 • Dai su quan Vietnam tai Duc: Trang chu cua DSQ nuoc Cong Hoa xa hoi chu Nghia Viet Nam.
 • Dai su quan Vietnam tai My: Với những thông tin ngoại giao của Việt nam với nýớc ngoài, tuyên bố của Bộ ngoại giao, kho thông tin v? ểС?i sۡۑng vãn hoá tinh thần của ngý?i Viỡۇt Nam.
 • Ha Tay: Tiem nang kinh te cua tinh, thong tin du lich va dau tu.
 • Hai Duong: Trang thong tinh chinh thuc gioi thieu tinh hinh kinh te chinh tri va xa hoi cua tinh.
 • Hai Phong: Gioi thieu ve thanh pho Cang. Tiem nang kinh te va co hoi dau tu.
 • Hue: Website thong tin tinh Thua Thien Hue.
 • Huong dan DKKD: Trang web cua Bo Ke Hoach va dau tu. Huong dan cac thu tuc dang ky kinh doanh. Cac lien ket huu ich.
 • Lien minh HTX: Cac thong tin phap luat, chinh sach ve cac hop tac xa Viet Nam.
 • Quoc hoi Vietnam: Cung cap cac thong tin cap nhat ve hoat dong Quoc Hoi, cac co quan va cac dai bieu QH den voi nhan dan.
 • Quynh Luong: Gioi thieu lich su, van hoa, con nguoi Quynh Luong va cac san pham Rau an toan.
 • So Cong Nghiep - TP. HCM: Cung cap cac thong tin ve hoat dong cong nghiep tai thanh pho Ho Chi Minh.
 • So KHDT Hanoi: Trang chu cua So Ke Hoach Dau Tu thanh pho Ha Noi. Ho tro dang ky kinh doanh.
 • So Khoa hoc cong nghe Tp Ho Chi Minh: Ban co the tim thay cac thong tin ve cac van ban phap luat. Cac tin tuc moi, chao ban va mua cac thiet bi cong nghe.
 • So Van hoa va Thong tin Tp.HCM: Trang web chinh thuc cua So VHTT thanh pho Ho Chi Minh. Cac thong tin ve cac linh vuc hoat dong van hoa, nghe thuat. Cac bao chi, an pham duoc phep phat hanh
 • So Y te: Trang chu cua so Y te thanh pho Ho Chi Minh. Cac to chuc y te tren dia ban thanh pho. Cac thong tin ve ya hoc pho thong.
 • So dia chinh, nha dat: He thong van ban phap luat, huong dan cac loai thu tuc, thong tin moi ve cac du an nha va dat o Thanh pho Ho Chi Minh.
 • So ke hoach dau tu HCMC: So Ke Hoach & Dau tu thanh pho Ho Chi Minh giai dap thac mac, xet duyet ve Dau tu trong nuoc va nuoc ngoai. Tham khao cho cach doanh nghiep o thanh pho Ho Chi Minh
 • So ke hoach dau tu Hai Phong: Tim hieu ve thu tuc dau tu tai thanh pho cang Hai Phong. Cac hinh anh, su kien cung voi cac van ban phap luat.
 • So tai chinh vat gia: Trang chu cua So tai chinh vat gia thanh pho Ho Chi Minh. Cac van ban phap quy, gia ca thi truong va cac dich vu tai chinh. Thong tin ve chien luoc phat trien nganh tai chinh.
 • So thuong mai An Giang: Trang chu cua So TM va du lich tinh An Giang.
 • So thuong mai Tp HCM: Trang web chinh thuc cua So Thuong mai Thanh pho Ho Chi Minh. Cac thong tin van ban ve cac hiep hoi doanh nghiep, cac hiep dinh thuong mai. Van ban phap quy va cac hoi cho trien lam.
 • So xay dung Tp.HCM: Thong tin quy hoach, thu tuc cap giay phep xay dung, van ban hoi dap va huong dan.
 • TCVN-net: Tong cuc Tieu chuan va Do luong Chat luong.
 • Thai Nguyen: Thong tin kinh te, xa hoi tinh. Cac tiem nang va co hoi dau tu.
 • Thanh Hoa: Thong tin ve tiem nang kinh te, du lich cua tinh. Cac co hoi dau tu.
 • Thanh Pho Ho Chi Minh: Trang web cua Uy ban nhan dan thanh pho. Bao gom nhieu thong tin bo ich. Co ca ban do thanh pho, cac thong tu, luat phap, huong dan thu tuc dau tu.
 • Thanh pho HN: Gioi thieu thu do Ha Noi ngan nam van hien. Cac thong tin du lich, dau tu. Nhung su kien da, dang va sap sua dien ra.
 • Thành phố Vinh: Gioi thieu tiem nang, nguon luc cua thanh pho. Cac diem vui choi giai tri, danh lam thang canh.
 • Tinh An Giang: Thong tin van hoa xa hoi va khoa hoc ky thuat trong tinh. Cac chu truog, chinh sach.
 • Tinh Bac Giang: Trang thong tin cua So e hoach va dau tu tinh. Gioi thieu dieu kien tu nhien, tiem nang kinh te va cac chinh sach de phat trien.
 • Tinh Hoa Binh: Uy ban nhan dan tinh, gioi thieu ve cac thanh tuu va chien luoc phat trien kinh te. Co hoi dau tu cho cac doanh nghiep trong va ngoai nuoc.
 • Tinh Nghe An: Trang thong tinh chinh thuc cua tinh. Gioi thieu ve tiem nang kinh te, du lich. Cac co hoi dau tu.
 • Tinh Phu Yen: Cung la mot trang tu gioi thieu ve cac dieu kien dau tu, phuong huong chinh sach phat trien cua dia phuong. Tiem nang du lich, kinh te.
 • Tỉnh Ninh Bình: Thông tin văn hoa?, kinh t̃ʌ? chi?nh trǐ vaÌ xa hÃԌi cuÌa TiɌnh.
 • Tong cuc hai quan: Trang web chinh thuc cua Hai Quan Viet nam. Cung cap cac thong tin ve thue, cac thu tuc ma doanh nghiep Viet nam xuat nhap khau can biet.
 • Trang thong tin Lang son: Website gioi thieu ve dieu kien tu nhien va tiem nang cua tinh. Cac phuong huong, chinh sach thu hut dau tu.
 • Trung tam KHTT thuy san: Truc thuoc Bo Thuy San. Co chuc nang quan ly va to chuc thuc hien cachoat dong dich vu thong tin o cap Bo va huong dan nghiep vu cho cac don vi thong tin co so.
 • Trung tam Thong tin Nha Dat: Theo doi qua trinh dang ky nha o Tp Ho Chi Minh. Cung cap thong tin nhu: Lich su chuyen nhuong, giay chung nhan, nha thuoc khu quy hoach tren dia ban TP. Ho Chi Minh.
 • Trung tam xuc tien thuong mai: Thong tin cho doanh nghiep Viet Nam : Thong tin thi truong nuoc ngoai
 • UNDP Viet Nam: Chuong trinh ho tro phat trien cua Lien Hiep Quoc. Cac du lieu co ban ve Vietnam, thong ke ve kinh te va xa hoi.
 • Uy ban chung khoan: Co quan thuc hien chuc nang to chuc va quan ly nha nuoc ve thi truong chung khoan.
 • Vien nghien cuu co khi: Nghiên cứu chiến lược quy hoạch và chính sách phát triển khoa h?c - cểng nghԡۇ và tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án, đ? tểi nghin cʡ۩u khoa h?c - cểng nghԡۇ và kinh tế ngành Cơ khí, ?ăo t!ڡo sau đại h?c. Xểy d¡۱ng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành.
 • Vista: Mang thong tin khoa hoc cong nghe Viet Nam. Trung tam tu lieu KH & CN quoc gia.
 • Vu Bao ho Lao dong: Trung tam thong tin quoc gia ve an toan va ve sinh lao dong. Cac van ban phap quy va thong tu huong dan thuc hien.

This category in other languages:
English Icelandic Arabic
Azerbaijani Malay Bulgarian
Catalan Welsh Danish
German Estonian Spanish
Farsi French Greek
Hebrew Croatian Indonesian
Italian Japanese Latvian
Lithuanian Hungarian Macedonian
Dutch Norwegian Occitan
Polish Portuguese Romanian
Russian Albanian Slovenian
Slovak Serbian Finnish
Swedish Tagalog Turkish
Czech     

Custom Search
 
Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Copyright 2005-2019 All rights reserved, AllSites, LLC